(0)
เคาะแรกแดง...เหรียญสิริมงคล ๒๕๓๖...นวโลหะ...หลวง