ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระ ประจำปี 2564


1.ผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระซึ่งผ่านการตรวจสอบบุคคลในเบื้องต้นแล้ว จะสามารถทำธุรกรรมในเว็บไซต์ฯได้ และสมาชิกฯจะต้องปฏิบัติตามกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล
---2.1 สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลและมี FEEDBACK คำชมอย่างน้อย 10 คำชมจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้ โดยเลขที่บัญชีธนาคารสามารถดูได้โดยคลิ๊กที่โลโก้หลังชื่อสมาชิกท่านนั้นๆ
---2.2 สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
---2.3 เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
---2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ หรือวันที่มีผู้เซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แทนผู้ชนะประมูลตามที่อยู่ของผู้ชนะประมูล และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องคืนเงินดังนี้
------- 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้ ทั้งนี้พระเครื่องนั้นๆจะต้องมีสภาพตรงกับเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ หากสภาพไม่ตรงเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ เช่น ล้างผิว รมผิวใหม่ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆได้
------- 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้
..... พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ (ขั้นต่ำ 500 บาท)
..... พระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
..... หากมีการส่งตรวจสอบพระเครื่อง ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้น ๆได้ตามจริง ( 350 บาท หรือ 600 บาท ) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
..... ทั้งนี้พระเครื่องนั้นๆจะต้องมีสภาพตรงกับเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ หากสภาพไม่ตรงเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ เช่น ล้างผิว รมผิวใหม่ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆได้
------- 2.4.3 ในการคืนตามกฏรับประกันความพอใจนี้ ผู้ชนะประมูลจะต้องส่งพระเครื่องคืนภายใน 2 วันหลังแจ้งขอคืน หากเกิน 2 วันจะไม่สามารถคืนได้
------- 2.4.4 กรณีที่ผู้ชนะประมูลนำพระเครื่องที่ประมูลได้ เอาไปเสนอขายต่อ หรือ ได้ระบุแจ้งให้มีการส่งพระเครื่องที่ประมูลได้ ส่งต่อไปให้บุคคลที่ 3 ผู้ชนะประมูลจะไม่สามารถคืนพระเครื่องตามกฎรับประกันความพอใจได้
------- 2.4.5 การนับวันของทางเว็บไซต์ฯ จะเริ่มนับ 1 วัน หลังจากวันปิดประมูลแล้วเป็นต้นไป เช่น ปิดการประมูลวันที่ 10 ให้นับวันที่ 11 เป็นวันที่ 1 ดังนั้นวันสิ้นสุดการรับประกันความพอใจ 3 วันก็คือวันที่ 13 เวลา 24.00 น. และวิธีการนับวันนี้ให้ใช้ในการนับวันตามกฎกติกาที่กำหนดเป็นวันทุกกรณี
--- 2.5 การรับประกันความพอใจ 3 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระและพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 3 วันหลังรับพระได้ตามข้อ 2.4
--- 2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานปัจจุบันจริงจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพระเครื่อง 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูลยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีกฏหมายอาญาต่อไปได้
--- 2.7 ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้ ( ผู้ตั้งประมูลควรแจ้งเลขที่ส่งพัสดุไปรษณีย์ให้ผู้ชนะประมูลทราบทางเมล์บ๊อกซ์ทุกครั้ง )
--- 2.8 ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องรายการชนะประมูลรายการนี้มาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระแล้ว เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้ว สามารถแจ้งการรับเงินค่าพระมายังสถาบันการันตีพระได้ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=559
--- 2.9 *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน
--- 2.10 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูล นั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้และทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิก สมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.11 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากตั้งราคาผิดหรือลง ข้อมูลผิด สมาชิกจะต้องลงตั้งประมูลใหม่โดยแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่ แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.12 กรณีผู้ตั้งประมูลประสงค์ยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากไม่มีผู้ร่วมประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ตั้งไว้ สมาชิกสามารถยกเลิกรายการประมูลนั้นๆได้ โดยใช้ป้าย ( ยกเลิกรายการประมูลโดยผู้ตั้งประมูล ) ทั้งนี้รายการประมูลนั้นๆ จะต้องไม่มีผู้ร่วมประมูลถึงขั้นต่ำเท่านั้น
--- 2.13 ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451 และหากสมาชิกถูก STOP ( 2 ครั้ง ) ครั้งที่ 2-3 ในปีเดียวกัน สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 1,000 บาทและ 2,000 บาทตามลำดับ
--- 2.14 ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องในทุกกรณี
--- 2.15 ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก STOP การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- 2.16 *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451 และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิกทั่วไปพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆตลอดไป
--- 2.17 *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูลหากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย STOP
--- 2.18 สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้
--- 2.19 หากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง จะต้องบริจาคเงิน 500 บาท ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451 และหากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** ครั้งที่ 2-3 ในปีเดียวกัน สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 1,000 บาทและ 2,000 บาทตามลำดับ
--- 2.20 การที่สมาชิกผู้ตั้งประมูลขอรับพระคืนด้วยตนเอง ( กรณีพระไม่แท้ พระไม่สรุปผลฯลฯ ที่ผู้ชนะประมูลไม่รับ) จะต้องใช้บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการเท่านั้น พร้อมเอกสารใบตรวจสอบพระเครื่องส่วนที่2 กรณีใบตรวจสอบพระเครื่องส่วนที่2 สูญหาย สมาชิกจะต้องแจ้งขอเอกสารใบตรวจสอบพระเครื่องส่วนที่ 2ใหม่ที่เคาน์เตอร์ชั้น 5 (ค่าธรรมเนียม100บาท) ซึ่งจะได้รับใบตรวจสอบพระเครื่องส่วนที่ 2 ฉบับใหม่ใน 1 สัปดาห์ถัดไป กรณีให้ผู้อื่นมารับพระแทน ผู้มารับพระเครื่องแทนจะต้องมีบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมเอกสารมอบอำนาจและเอกสารใบตรวจสอบพระเครื่องส่วนที่2 มาด้วยทุกครั้ง3.การประมูล
--- 3.1 ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
--- 3.2 หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 1.5 - 10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
--- 3.3 การประมูลกรณี IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเว็บไซต์การันตีพระ พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน+คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะแสดงด้วยความผิดปกติบนหน้ารายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของ กลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเว็บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับรองบุคคลและรับทราบกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) โดยไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสมาชิกนั้นๆด้วย

4.การเสนอราคา
--- 4.1 สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)
--- 5.1 เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคาและระบบ คอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดย อัตโนมัติ และจะเสนอราคาให้ท่านเมื่อมีผู้มาประมูลที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาไว้ เช่น ท่านเสนอราคา 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID ให้ท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัติ เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง (ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ท่าน ต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย)
--- 5.2 การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล
--- 6.1 คือผู้ร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดประมูล
--- 6.2 ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
--- 6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
------- 6.3.1 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักได้เฉพาะค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 600 บาท
------- 6.3.2 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระเครื่องที่จะคืนได้
--- 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ ไลน์แอด @g-pra.info หรือที่ INFO ที่หน้านี้ http://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตรานี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805 ) และค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท ค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 300 บาท รวมเป็น 500 บาท ( ค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 300 บาทนี้จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ ) ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 600 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่องจากผู้ชนะประมูล )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สถาบันการันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- 6.6 กรณีชนะประมูลพระเครื่อง ที่ไม่มีบัตรรับรองฯ ในช่วงราคา 1000-4999 บาท ผู้ชนะประมูล สามารถแจ้งให้ผู้ตั้งประมูล ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระ ** ก่อนโอนเงิน ** ได้ โดยผู้ชนะประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูล ทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังปิดประมูลทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับแจ้งแล้ว จะต้องดำเนินการส่งพระเครื่องพร้อมแนบค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่องอัตราพิเศษ 250 บาท + ค่าธรรมเนียมจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตรานี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805 ) รวมเป็น 350 บาท ( ค่าธรรมเนียมนี้จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากทางสถาบันฯ ไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯ ทางสถาบันฯ จะคืนค่าธรรมเนียมส่วนนี้จำนวน 150 บาทเป็นคูปองการันตีพระ ) และ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระเครื่องพร้อมค่าตรวจสอบพระเครื่อง 350 บาท ให้กับผู้ตั้งประมูลภายใน 3 วัน หลังจากมีการแจ้งผลการตรวจสอบทางหน้าเว็บไซต์ฯ และหากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะยอมรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ มีปัญหาในการรับเงินค่าพระเครื่องคืน
- หากผลการตรวจสอบพระเครื่องเป็นพระแท้ แล้วผู้ชนะประมูลไม่ชำระเงินค่าพระเครื่อง ผู้ชนะประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง 350 บาทนี้ทุกครั้ง หากผู้ชนะไม่คืนค่าตรวจสอบนี้ ผู้ตั้งประมูลสามารถแจ้งเรื่องมาที่ไลน์แอด @g-pra.info ทางเว็บไซต์ฯจะติดตามค่าธรรมเนียมนี้ให้จนแล้วเสร็จ และผู้ชนะประมูลที่ได้รับ ** คำติ ** ด้วยเหตุผลไม่ชำระเงินค่าพระเครื่องที่ประมูลได้ จะไม่สามารถใช้กฎ กติกาข้อนี้ได้ และจะต้องโอนเงินค่าพระเครื่อง+เงินค่าตรวจสอบ 350 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อนเท่านั้น
--- 6.7 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯ ราคา 1-999 บาท ผู้ชนะประมูลจะไม่สามารถร้องขอให้ผู้ตั้งฯส่งพระเครื่องตรวจสอบได้ แต่สามารถใช้กฏ กติกาการรับประกันความพอใจได้ตามปกติ และ ใช้กฏกติกาอื่นๆได้ตามปกติ เช่น หากส่งตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระแล้วเป็นพระไม่แท้ สามารถคืนได้ตามกฏ กติกา พร้อมค่าตรวจสอบพระเครื่อง ฯลฯ
--- 6.8 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล ( กรณีผลการตรวจสอบเป็นพระแท้แต่ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทและค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 200 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล ขยายข้อความเพิ่มเติม 13/1/58 )
--- 6.9 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังทราบผลการตรวจสอบพระเครื่อง
--- 6.10 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระแท้และออกบัตรฯได้แล้ว หากผู้ชนะประมูลขอคืนตามกฏการรับประกันความพอใจ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบ ค่าบัตรรับรองพระเครื่องและค่าจัดส่งพระเครื่องได้ 600 บาทและจะต้องโอนเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืน ( กรณีผลการตรวจสอบเป็นพระแท้ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ประสงค์รับพระหรือขอคืนพระเครื่องตามกฏรับประกันความพอใจ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทและค่าจัดส่งพระเครื่อง 100 บาทรวมเป็น 200 บาทได้ )
--- 6.11 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 โดยผู้ประมูลได้จะต้องแจ้งใช้สิทธิ์นี้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังปิดประมูล กรณีพระยังไม่มีบัตรรับรอง เมื่อผลการตรวจสอบออก ผู้ประมูลต้องโอนค่าพระเครื่อง + ค่าบัตรรับรอง 100 บาท ( ค่าพระเครื่อง + 100 บาท ) ให้ผู้ตั้งประมูล หากพระเครื่องมีบัตรรับรองแล้ว เมื่อผลการตรวจสอบออก ผู้ประมูลต้องโอนค่าพระเครื่อง + ค่าธรรมเนียมรับเข้าระบบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระเครื่องกลับ 100 บาท ( ค่าพระเครื่อง + 200 บาทให้ผู้ตั้งประมูล ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ ส่วนค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาทผู้ตั้งประมูลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
--- 6.12 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบก่อนโอนเงิน หากผลการตรวจสอบพระเครื่องออกผลเป็นพระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถใช้อ้างเพื่อจะไม่ขอรับพระที่ชนะประมูลได้ เนื่องจากผู้ชนะประมูลได้เห็นสภาพพระเครื่องตอนเข้าร่วมประมูลแล้ว ดังนั้นจะต้องโอนเงินเพื่อรับพระก่อน หากพิจารณาจากองค์จริงแล้วไม่พอใจ สามารถคืนได้ตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระได้ เว้นแต่หากผู้ตั้งประมูลเสนอการประมูลด้วยข้อความที่ระบุสภาพพระเครื่องไว้อย่างชัดเจน เช่น สภาพสวย สภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้ ฯลฯ แล้วผลการตรวจสอบพระเครื่องเป็นพระสภาพใช้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเกินจริง ผู้ชนะประมูลสามารถแจ้งผู้ตั้งประมูลเพื่อไม่ขอรับพระเครื่องได้ เนื่องจากสภาพพระเครื่องไม่ตรงเงื่อนไขที่นำเสนอการประมูลไว้
--- 6.13 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งขอรับพระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระจะต้องรับพระภายใน 7 วันหลังจากที่ผลตรวจสอบออกและผู้ตั้งประมูลคลิ๊กรับชำระเงินแล้ว หากผู้ชนะประมูลรับพระหลังจากนี้จะไม่สามารถขอคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจได้ เว้นแต่เมื่อตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าพระเครื่องที่ได้รับมีสภาพไม่ตรงกับที่เสนอขายไว้ เช่น รมดำใหม่ อุดซ่อม แต่งใบหน้า ล้างผิว ทำความสะอาดผิว ผิดรุ่น ผิดปี ฯลฯ โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการรับพระด้วยตนเองที่สถาบันฯ คือบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการเท่านั้น กรณีให้ผู้อื่นมารับพระเครื่องแทน ผู้มารับแทนจะต้องมีบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมเอกสารมอบอำนาจมาด้วยทุกครั้ง
--- 6.14 ** งด ** ใช้ใบรายงานผลการตรวจสอบพระเครื่อง ประกอบในการตั้งประมูลพระเครื่อง แต่ท่านสามารถใช้ข้อความในใบรายงานผลฯจากทางสถาบันการันตีพระ อธิบายลงในกระทู้ตั้งประมูลนั้นๆได้ เช่น ระบุว่า ได้ส่งพระเครื่องตรวจสอบแล้ว ไม่ออกผล เป็นต้น กระทู้ประมูลพระเครื่องที่ผู้ตั้งประมูลลงใบรายงานผลการตรวจสอบพระเครื่อง จะถูกหยุดการประมูลโดยป้าย STOP

7.การจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์
--- 7.1 การระบุให้ทางสถาบันการันตีพระจ้ดส่ง พระเครื่องกลับทางไปรษณีย์นั้น สมาชิกฯจะต้องแจ้งส่งแบบไปรษณีย์ EMS รับประกันวงเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือชำรุดของพระเครื่อง หากสมาชิกฯระบุแจ้งให้ส่งแบบไปรษณีย์ EMS ธรรมดา สมาชิกฯจะต้องยอมรับในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางไปรษณีย์ได้ และ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางสถาบันการันตีพระ
--- 7.2 รายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=540

8.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล
--- 8.1 ทางเว็บไซต์ฯจะมีข้อความเตือน ** ท่านมีกระทู้ประมูลที่ยังไม่ได้ Feedback ( ตัวเลข ) รายการ ** ที่หน้านี้ http://www.g-pra.com/auction/
--- 8.2 สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
--- 8.3 สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info ที่หน้านี้ http://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php
--- 8.4 สมาชิกใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน และในการเปิดการใช้งานหรือเปิดการตั้งประมูล สมาชิกจะต้องบริจาคเงินเข้าบัญชีการันตี พระเพื่อการกุศลจำนวน 500 บาท
--- 8.5 ข้อแนะนำการให้ feedback ตามกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=57

9.การแสดงความเห็นในพระเครื่องรายการประมูล ( pra vote )
--- 9.1 สมาชิกผู้โหวตจะต้องแสดงความเห็นในการโหวตลงในช่องแสดง ความคิดเห็นทุกครั้ง และโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในการโหวต ** จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ จากรูปพระเก๊ ** สมาชิกจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างไร หรือพระเก๊อย่างไร อันแสดงถึงเจตนาที่ดีในการโหวตด้วยทุกครั้ง ( ห้ามสมาชิกแสดงความคิดเห็นอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุผลที่ประกอบในการอธิบายพระแท้-เก๊เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=494 ) ท่านสมาชิกที่แสดงความเห็นในการโหวตอันส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์ หรือเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกท่านอื่นๆ จะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกตั้งประมูลอย่างน้อย1เดือน หรือพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวอย่างน้อย 7วัน
--- 9.2 รายการประมูลที่มีสมาชิกโหวตพระเก๊ครบ 3 ท่าน จะถูกยกเลิกรายการประมูลนั้นๆโดยป้าย AUTO STOP ซึ่งเทียบเท่ากับป้าย STOP โดย WEBMASTER แต่ถ้าผู้ตั้งประมูลแจ้งยกเลิกการประมูลเพื่อตรวจสอบก่อนมีผู้โหวตพระเก๊ครบ 3 ท่าน ทางเว็บไซต์ฯจะถือว่าผู้ตั้งประมูลยังไม่ได้ถูก STOP เนื่องจากแจ้งยกเลิกรายการประมูลก่อนแล้ว

10. การออกบัตรรับรองฯของพระเครื่องสร้างใหม่นั้น ทางสถาบันการันตีพระจะรับตรวจสอบและออกบัตรฯให้กับพระเครื่องที่มีการระบุ แบบและชนิดไว้ในเอกสารการขอจัดสร้างหรือเสนอให้จองที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม เสนอเปิดจองเท่านั้น และจะคิดค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าเก็บข้อมูลพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบัตรฯ 100 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อองค์

11.บัตรรับรองพระเครื่อง
- 11.1 ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตาม มาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
- 11.2 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง ** ฟรี **
- 11.2 ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท
- 11.3 ค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ ( หากทางสถาบันฯ ไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลพระเครื่อง 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
- 11.4 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่อง 100 บาทต่อบัตร
- 11.5 ทางสถาบันการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ( recall ) หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ดังมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488

12.บัตรรับประกันพระเครื่อง
-ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับประกันพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯตามรายละเอียดนี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489

13.การเรียกคืนบัตรรับรองพระเครื่อง ( RECALL)
--- 13.1 สมาชิกทราบอยู่แล้วว่ามาตรฐานในการออกบัตรรับรองพระเครื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานของวงการพระเครื่องและไปตามข้อมูลที่พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสถาบันการันตีพระ ดังนั้นผลการตรวจสอบพระเครื่ององค์เดียวกัน อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละมาตรฐานในแต่ละช่วงเวลาได้ และสมาชิกจะไม่นำข้อแตกต่างของผลการตรวจสอบพระเครื่องนี้มาเรียกร้องความเสียหายใดๆกับสถาบันการันตีพระ
--- 13.2 ในกรณีที่ทาง สถาบันการันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทางสถาบันการันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจ สอบเพิ่มเติมที่ สถาบันการันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆในการ recall นี้ )
--- 13.3 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สถาบันการันตีพระก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
--- 13.4 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ เช่น ผิดพลาดจากขั้นตอนการออกบัตรฯ มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนๆมา แต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทางสถาบันการันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวรโดยทาง สถาบันการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่อง ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้นๆ ผลจากการ recall นี้จะเป็นการคืนสถานภาพของพระเครื่ององค์นั้นๆ ไปยังเจ้าของพระเครื่องที่ส่งพระเครื่องมาออกบัตรรับรองฯ ทางเจ้าของพระเครื่องที่นำพระมาออกบัตรรับรองฯ จะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ต่อไป หากมีการเช่าบูชา(ซื้อ)ต่อไปหลายคน การคืนเงินค่าพระเครื่องจะต้องคืนเงินตามลำดับๆไปและจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนที่เช่าบูชากันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น โดยขั้นตอนในการคืนเงินนี้เจ้าของพระเครื่องจะต้องโอนเงินค่าพระที่ให้เช่าบูชามายัง สถาบันการันตีพระ เพื่อที่ทางสถาบันฯจะได้ส่งมอบให้ผู้เช่าบูชา(ซื้อ)ต่อไป ทั้งนี้ในการคืนเงินค่าพระนี้ให้กับผู้เช่าบูชาทุกท่าน จะต้องให้ขั้นตอนการ recall นี้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วเท่านั้น
--- 13.5 เนื่องจากบัตรรับรองพระเครื่อง เป็นบัตรฯที่ สถาบันการันตีพระออกให้เฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์ฯเพื่อใช้ประกอบการเช่าบูชาพระเครื่องในเว็บไซต์ฯเท่านั้น ดังนั้นทาง สถาบันการันตีพระ จะรับผิดชอบในการประสานติดตามเรื่องในการ recall ตามกฏ กติกาเว็บไซต์ฯทั้งหมดแทนสมาชิกจนแล้วเสร็จในพระเครื่องที่มีการเช่าบูชาในเว็บไซต์การันตีพระเท่านั้น หากเป็นการเช่าบูชากันเอง หรือ เช่าบูชากันนอกเว็บไซต์การันตีพระ หากมีการ recall พระเครื่ององค์นั้นๆ ทางสถาบันการรันตีพระจะคืนเฉพาะค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบให้กับทางผู้ส่งพระเครื่องมาตรวจสอบ ส่วนพระเครื่องเจ้าของพระเครื่องที่เช่าบูชากันเอง จะต้องประสานคืนกันเองตามข้อตกลงที่เช่าบูชากันมา ซึ่งความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่องนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้ขายพระเครื่องต่อผู้เช่าพระเครื่ององค์นั้นๆตามกฏหมาย หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้ทางสถาบันการันตีพระ รับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่องในองค์ที่ออกบัตรฯไปแล้วนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออก * บัตรรับประกันพระเครื่อง * โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489
--- 13.6 หากทางสถาบันการันตีพระได้จ่ายเงินทดรองค่าพระเครื่องให้แก่ผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าพระเครื่อง (ผู้ซื้อ) ทางผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องคืนให้กับทางสถาบันการันตีพระเต็มจำนวนตามที่ทางสถาบันการันตีพระได้ออกเงินทดรองไปแล้ว หากผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ไม่ยอมคืนเงินทดรองนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ยินดีให้ทางสถาบันการันตีพระดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป


14. ** ห้าม ** ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประมูลเล่นในรายการตั้งประมูลที่ถูกแจ้งยกเลิกนั้นๆ หากสมาชิกท่านใดเข้าร่วมประมูลเล่นๆ อันไม่มีเจตนาจะประมูลจริง จะถูกพิจารณาพักการใช้งานตั้งประมูลหรือพักการใช้งานสมาชิกทั่วไปชั่วคราว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=554

15.การรับประกันกรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 % โดยการระบุเพียงว่า * พระพร้อมเลี่ยมทอง * ให้ถือว่าสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่องท่านนั้นได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทอง ไว้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=585

16.การเสนอประมูลพระเครื่องที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ว่า * เลี่ยมทองฝังเพชร* ให้ถือว่าผู้ตั้งประมูลได้รับประกันเพชรว่าเป็นเพชรแท้ด้วยเสมอ

17.กระดานเสนอขายพระเครื่องและกระดานเสนอจองพระเครื่องสร้างใหม่ ทางเว็บไซต์ฯอนุญาตให้สมาชิกลงเสนอขายพระเครื่องได้เฉพาะสมาชิกที่รับรองบุคคลแล้ว ( มี logo รับรองบุคคลตามหลัง username) หรือ สมาชิกที่มี feedback ตั้งแต่ 400 คำชมขึ้นไป ( มี logo priest ตามหลัง username ) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=467

18.อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=1251

19.หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆในการรับหรือจัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ของสถาบันการันตีพระหรือทางเคาน์เตอร์ของสถาบันการันตีพระ ท่านสมาชิกจะต้องส่งเรื่องสอบถามที่สถาบันการันตีพระเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเมล์ภายใน 3 วันหลังแจ้งประกาศผลหรือภายใน 3 วันหลังรับพระเครื่ององค์นั้นๆ หากเกินกำหนดนี้ทางสถาบันการันตีพระถือว่าท่านสมาชิกได้รับหรือจัดส่งพระเครื่องเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนี้ในทุกกรณี

20.อื่นๆ

--- 20.1 ห้ามสมาชิกตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองในเว็บไซต์ฯหรือระบุข้อความที่ขัดต่อกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือขัดต่อกฏหมายหรือทำให้สมาชิกเสียประโยชน์
--- 20.2 กรณีที่มีปัญหาระหว่างสมาชิกด้วยกัน สมาชิกฝ่ายที่มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนในเว็บไซต์ฯ เช่น อยู่ในหน้ารายการต่างๆในเว็บไซต์ฯ สำเนาเมล์บ๊อกซ์ที่บันทึกเก็บไว้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ฯจะถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด
--- 20.3 หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก ก่อความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ฯจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บไซต์ฯนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
--- 20.4 เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า
--- 20.5 ข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกลงไว้ในเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม หรือข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกแจ้งให้บริษัท การันตีพระ จำกัด ดำเนินการ รวมไปถึงรูปพระเครื่องที่สมาชิกส่งพระเครื่องมาตรวจสอบ สมาชิกยินดีให้บริษัทฯ นำไปใช้ในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
--- 20.6 ทางเว็บไซต์ฯได้รับทราบแล้วว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาเว็บไซต์ฯนี้แล้ว ก่อนที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯ และจากการแจ้งจากทางเว็บไซต์ฯอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาเว็บไซต์ฯ สมาชิกยินดีให้ทางเว็บไซต์ฯพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางเว็บไซต์ฯ


เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม


*** หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์แอด @g-pra.info หรือที่ INFO ที่หน้านี้ค่ะ http://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php *** หรือสอบถามได้ที่กระดานการใช้งานเว็บไซต์ฯและปัญหาต่างๆนี้ http://www.g-pra.com/webboard/webboard.php?Category=problem


- สรุปย่อข้อที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2564 นี้นะคะ

ปรับปรุงข้อ 6.6 ตามกระทู้นี้ http://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=1396

โดยคุณ webmaster1 [อ. 29 ธ.ค. 2563 - 20:15 น.]โดยคุณ BankHiWay (6087)  [พ. 30 ธ.ค. 2563 - 10:31 น.] #77851 (1/111)

รับทราบครับผม


โดยคุณ PHLOI (2552) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:09 น.] #77855 (2/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Cap29 (3635) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:13 น.] #77857 (3/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ teeratna (1784) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:15 น.] #77861 (4/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ mekin (1504) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:18 น.] #77862 (5/111)

ทราบครับ


โดยคุณ สิทธัตโถ (652) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:18 น.] #77863 (6/111)

รับทราบ ขอบคุณครับ


โดยคุณ สุเทพ (421) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:19 น.] #77865 (7/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ komdech (1502) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:21 น.] #77868 (8/111)

รับทราบครับ..


โดยคุณ Harley48 (296) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:23 น.] #77869 (9/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ krangsak (5568) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:23 น.] #77870 (10/111)

รับทราบครับผม


โดยคุณ sattha10120 (1927) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:26 น.] #77873 (11/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ รักเบ๊นซ์ (632) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:32 น.] #77876 (12/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ไข่มุข (13108) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:34 น.] #77877 (13/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ autpichut (4167) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:37 น.] #77879 (14/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ แป๊ะ2498 (657)  [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:40 น.] #77881 (15/111)

ขอบคุณ​มาก​ครับ​


โดยคุณ Thioson (2404) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:42 น.] #77882 (16/111)

รับทราบครับผม


โดยคุณ arachi14 (563) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:42 น.] #77883 (17/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ มัชฌิมภูมิ (2691) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:43 น.] #77884 (18/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Surathin (423) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:47 น.] #77888 (19/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Aon_nat (945) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:49 น.] #77890 (20/111)

รับทราบ


โดยคุณ แกละหลังวัง (3163) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 08:56 น.] #77892 (21/111)


รับทราบครับ


โดยคุณ พูลทรัพย์อรัญ (2843) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 09:02 น.] #77893 (22/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ อภิชโย (965) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 09:03 น.] #77894 (23/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Ladprakon (1279) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 09:03 น.] #77895 (24/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ช_ชุติวัตร (7755) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 09:08 น.] #77899 (25/111)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ
ปีใหม่ สุขสมหวัง ทุกท่านครับ


โดยคุณ กล่องแก้ว (27776) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 09:12 น.] #77901 (26/111)

ทราบครับ


โดยคุณ BOARD (2352) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 09:16 น.] #77903 (27/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ kezman46 (169) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 09:17 น.] #77905 (28/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ jakkrit25 (33) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 09:17 น.] #77906 (29/111)

รับทราบ


โดยคุณ boonsom_n (4440)  [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 09:28 น.] #77911 (30/111)

รับทราบครับผม
โดยคุณ หนุ่มโพทะเล (191) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 10:03 น.] #77914 (31/111)

รับทราบครับผม


โดยคุณ ชนกสุภา (3641) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 10:07 น.] #77915 (32/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ hs4kob (581) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 10:16 น.] #77917 (33/111)

ทราบ


โดยคุณ nonsiam1995 (1017)(1) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 10:17 น.] #77919 (34/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ elephant97 (4060)  [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 10:22 น.] #77921 (35/111)

ทราบเงื่อนไขรายละเอียดล่าสุดแล้ว ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ teerasak01 (1814) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 10:28 น.] #77923 (36/111)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ Superpood (3308) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 10:32 น.] #77926 (37/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ kunphra (1528)(1) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 10:40 น.] #77928 (38/111)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ ๙อุอากะสะ (2218)  [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 10:44 น.] #77929 (39/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ นายถนัด (1656) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 11:00 น.] #77930 (40/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Tee59 (383)(1) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 11:01 น.] #77931 (41/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ mu101 (1833) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 11:26 น.] #77937 (42/111)

รับทราบและขอบพระคุณยิ่งครับ


โดยคุณ pracha40 (2504)(1) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 11:33 น.] #77938 (43/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ไม้ไท (637) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 11:46 น.] #77940 (44/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Suksilp (1122) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 11:53 น.] #77943 (45/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ตาลทราย (7925) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 12:03 น.] #77944 (46/111)

รับทราบค่ะ


โดยคุณ อุบาสก11 (3903)(1) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 12:10 น.] #77946 (47/111)

รับทราบโดยคุณ buddha25 (1493) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 12:13 น.] #77948 (48/111)

ทราบครับ,ขอบคุณครับ


โดยคุณ แม่ปิง9 (635) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 12:14 น.] #77949 (49/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ autpichut (4167) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 12:26 น.] #77951 (50/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ tawat07 (547)  [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 12:37 น.] #77954 (51/111)

ครับ


โดยคุณ Athapong (323)(1) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 12:41 น.] #77957 (52/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ นิคมตะวันออก (188)(2) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 12:53 น.] #77959 (53/111)

รับทราบคับ


โดยคุณ aphichit (863) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 12:58 น.] #77961 (54/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ pramual (9071)  [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 13:21 น.] #77966 (55/111)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ Naihaniba (460) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 13:33 น.] #77967 (56/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Mtep1 (1135) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 13:34 น.] #77968 (57/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Lordcoffee (3180) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 13:35 น.] #77969 (58/111)

รับทราบครับผม


โดยคุณ Sugarcane2011 (542) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 13:39 น.] #77970 (59/111)

กฎข้อ 6.6 ผู้ตั้งประมูลบางท่านยังไม่ทราบ ว่ากรณีพระต่ำกว่า 10000บาท ส่งออกบัตร จะมีค่าดำเนินการ 380บาท + ค่าพระ และจะโอนเงินหลังจากออกบัตรแล้ว ส่วนใหญ่บางท่าน ให้โอนก่อนถึงจะส่งออกบัตรให้


โดยคุณ Tar_mdu35 (342) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 13:56 น.] #77972 (60/111)

รับทราบ และขอบคุณครับ


โดยคุณ tanac (1497) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 13:57 น.] #77973 (61/111)

ทราบครับ


โดยคุณ Khansak (949)(1) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 14:03 น.] #77974 (62/111)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ unclesu953 (609) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 14:08 น.] #77976 (63/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ เสรีไทย (113) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 14:31 น.] #77977 (64/111)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ Khanjarat (907) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 14:39 น.] #77979 (65/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ yut157 (1206) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 14:52 น.] #77980 (66/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Aummata (1959) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 15:03 น.] #77981 (67/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ทรงธรรมบ้านสวน (982) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 15:47 น.] #77983 (68/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ เทพมรณะ01 (261) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 15:57 น.] #77984 (69/111)

รับทราบครับผม


โดยคุณ pornchanok (3824) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 16:14 น.] #77987 (70/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ kamlaingern (301) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 17:05 น.] #77989 (71/111)

รับทราบครับโดยคุณ ckman (1355) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 17:50 น.] #77992 (72/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ สะพานดำ (250) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 19:02 น.] #77995 (73/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ สะพานดำ (250) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 19:03 น.] #77996 (74/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ปภาสโร (257) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 19:15 น.] #77998 (75/111)

รับทราบคะ


โดยคุณ tanachon (610) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 19:28 น.] #78000 (76/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Jued99 (130) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 20:09 น.] #78003 (77/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Somsaks (2187)  [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 20:16 น.] #78004 (78/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ panja (1381) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 20:53 น.] #78009 (79/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Youkoktabong (428) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 20:58 น.] #78010 (80/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Niphon (199) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 21:11 น.] #78014 (81/111)

รับทราบครับผม


โดยคุณ twongt (3070) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 23:03 น.] #78018 (82/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ต้อมปากช่อง (285) [พฤ. 31 ธ.ค. 2563 - 23:27 น.] #78019 (83/111)

รับทราบ ค่ะ


โดยคุณ Borwpaer (937)(1) [ศ. 01 ม.ค. 2564 - 01:14 น.] #78021 (84/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ โคนันคุง (1938) [ศ. 01 ม.ค. 2564 - 08:52 น.] #78023 (85/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ พีรยุทธ (99)(1) [ศ. 01 ม.ค. 2564 - 12:56 น.] #78028 (86/111)

รับ​ทราบ​ครับ​ ขอบคุณ​ครับ​


โดยคุณ ตัวกะเปี๊ยก (199) [ส. 02 ม.ค. 2564 - 12:46 น.] #78037 (87/111)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ ฟ้าประทาน (745) [ส. 02 ม.ค. 2564 - 14:48 น.] #78038 (88/111)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ Amnad0944 (651) [ส. 02 ม.ค. 2564 - 20:22 น.] #78040 (89/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ archin (388) [ส. 02 ม.ค. 2564 - 20:36 น.] #78042 (90/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Sutarn (900) [อา. 03 ม.ค. 2564 - 07:53 น.] #78045 (91/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ kon112 (815) [อา. 03 ม.ค. 2564 - 12:59 น.] #78046 (92/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ liver139 (345) [อา. 03 ม.ค. 2564 - 13:50 น.] #78048 (93/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ketanont (703) [อา. 03 ม.ค. 2564 - 19:58 น.] #78052 (94/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ kids999 (487) [จ. 04 ม.ค. 2564 - 10:53 น.] #78057 (95/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ตุ๋ยเขี้ยวเสือ (444) [จ. 04 ม.ค. 2564 - 12:24 น.] #78060 (96/111)

ครับผม


โดยคุณ ทัชสะพานใหญ่ (2112) [จ. 04 ม.ค. 2564 - 16:24 น.] #78061 (97/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Rawwater (625) [อ. 05 ม.ค. 2564 - 01:58 น.] #78066 (98/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Kamon58 (166) [อ. 05 ม.ค. 2564 - 19:07 น.] #78074 (99/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ santa2407 (97) [อ. 05 ม.ค. 2564 - 20:38 น.] #78076 (100/111)

รับทราบ​ เคครับ


โดยคุณ jumanji (2201) [พ. 06 ม.ค. 2564 - 14:19 น.] #78086 (101/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Chuay12 (36) [พ. 06 ม.ค. 2564 - 22:44 น.] #78089 (102/111)

รับทราบครั


โดยคุณ หรั่งวัดไตร (3056)(1) [พฤ. 07 ม.ค. 2564 - 18:36 น.] #78154 (103/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ Sanyawichai (18) [ศ. 08 ม.ค. 2564 - 05:41 น.] #78162 (104/111)

รับทราบครับผม ขอบคุณครับ


โดยคุณ Rachata2520 (14) [ส. 09 ม.ค. 2564 - 10:27 น.] #78186 (105/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ richy2511 (1) [ส. 09 ม.ค. 2564 - 20:21 น.] #78194 (106/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ไพรัช6657 (288) [อา. 10 ม.ค. 2564 - 00:26 น.] #78202 (107/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ เกาะทะลุ (896) [อา. 17 ม.ค. 2564 - 22:08 น.] #78268 (108/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ kritjung (0) [พ. 20 ม.ค. 2564 - 19:59 น.] #78291 (109/111)

รับทราบครับ


โดยคุณ ปลายอุโมงค์ (23) [อา. 24 ม.ค. 2564 - 21:12 น.] #78306 (110/111)

รับทราบครับโดยคุณ paboo (377) [ส. 13 ก.พ. 2564 - 19:43 น.] #78574 (111/111)

รับทราบคะ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM