ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ฉบับรวบรวมครั้งที่ 4


1.ผู้สมัครสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอมและผ่านการตรวจสอบรับรองบุคคลในเบื้องต้นแล้ว จึงจะสามารถทำธุรกรรมใด ๆในเว็บไซต์ฯได้

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล
--- สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
--- เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
--- จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 7 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
--- การรับประกันความพอใจ 7 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ เมื่อพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 7 วันหลังรับพระได้ แต่ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบจำนวน 200 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 200 บาทจากค่าพระที่จะคืนได้
--- จะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานสากล ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ากระดานประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานสากลจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของ สนง.การันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูล หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตามกฏหมายอาญาต่อไป
--- ผู้ตั้งประมูล จะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้
--- *** ห้าม *** ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลพระเครื่องก่อนสิ้นสุดการประมูล ยกเว้นเป็นการปิดรายการประมูลเพื่อตรวจสอบพระแท้-เก๊ เท่านั้น หากสมาชิกท่านใดแอบแฝงการแจ้งขอยกเลิกการตั้งประมูลโดยเจตนาไม่สุจริต ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที
--- *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน
--- กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูลนั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้และทางเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม จะพิจารณาพักการตั้งประมูลหรือการใช้งานสมาชิกท่านนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
--- กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากตั้งราคาผิดหรือลงข้อมูลผิด สมาชิกจะต้องลงตั้งประมูลใหม่โดยแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรยการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที
--- ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกัน ในครั้งแรกจะถูกพักการตั้งประมูล 7 วัน ครั้งที่ 2 จะถูกพักการตั้งประมูลสูงสุด 1 เดือน และครั้งที่ 3 จะถูกพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง
--- ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราวข้างต้นนี้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องในทุกกรณี
--- ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องอย่างน้อย 1 สัปดาห์
--- *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิกทั่วไปตลอดไป
--- *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูล หากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย stop
--- สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้
--- หากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ สมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง ในอัตรา 500 บาท / ครั้ง

3.การประมูล
--- ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
--- หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 3-10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
--- การประมูล IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน+คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะฟ้องด้วยความผิดปกติบนหน้ารายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของกลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเว้บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับทราบกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

4.การเสนอราคา
--- สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)
--- เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคาและระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ และจะเสนอราคาให้ท่านเมื่อมีผู้มาประมูลที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาไว้ เช่น ท่านเสนอราคา 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID ให้ท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัต เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง (ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ท่านต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย)
--- การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่มขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล
--- คือผู้ร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดประมูล
--- ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
--- ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
--- เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นๆ และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ โดยผู้ชนะการประมูลควรส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายัง สนง.การันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สนง.การันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาทและค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 100 บาท ( คิดเฉพาะออกผลแท้-เก๊ หากไม่ออกผลจะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปองการันตีพระ ) รวมเป็น 200 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อนทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 300 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่อง )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สนง.การันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น )
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท มายัง สนง.การันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสนง.การันตีพระ เปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 2000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระ +ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สนง.การันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสนง.การันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- หากประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูลจะต้องใช้สิทธิ์นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=311
--- กรณีพระที่ตั้งประมูลมีบัตรรับรองฯอยู่แล้วและพระมีราคาตั้งแต่ 10000 บาทขึ้นไป ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระชนะประมูล + บัตรฯเดิม + ค่าธรรมเนียม ฯ 200 บาท + ระบุคำว่า * ด่วน* สีแดงและข้อความว่ายังไม่ได้รับชำระเงิน( หรือข้อความได้รับเงินกรณีได้รับเงินแล้ว) มายัง สนง.การันตีพระ และเมื่อผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นพร้อมบัตรฯ แล้วภายใน 24 ชมหลังรับพระ ทาง สนง.การันตีพระก็จะดำเนินการแจ้งผลด่วนทันที่ทางโทรศัพท์ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระ + ค่าจัดส่งพระคืนและค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 200 บาท ให้กับผู้ตั้งประมูลตามขั้นตอนต่อไปดังรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=393
--- ในกรณีที่ผุ้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องรายการชนะประมูลรายการนี้มาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระแล้ว เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้ว สามารถแจ้งการรับเงินค่าพระมายัง สนง.การันตีพระได้ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=446

7.การจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์
--- รายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=540 ( ปรับปรุง 30/06/53 )

8.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล
--- ทางเว็บไซต์ฯจะมีข้อความเตือน ** ท่านมีกระทู้ประมูลที่ยังไม่ได้ Feedback ( ตัวเลข ) รายการ ** ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/auction/
--- สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
--- สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php
--- สมาชิกใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน
---ข้อแนะนำการให้ feedback ตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=57

9.บัตรรับรองพระเครื่อง
-ทาง.การันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
-.ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล 100 บาทต่อบัตร
-.ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง * ฟรี *
-. ทางการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ( recall ) หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ดังมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488

10.บัตรรับประกันพระเครื่อง
-ทาง.การันตีพระ ได้ออกบัตรรับประกันพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯตามรายละเอียดนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489

11.การตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่อง ( RECALL)
---ในกรณีที่ทาง สนง.การันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทาง สนง.การันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจสอบเพิ่มเติมที่ สนง.การันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆในการ recall นี้ )
---หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สนง.การันตีพระก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
---หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ เช่น มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนๆมา แต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทาง สนง.การันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวรโดยทาง สนง.การันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูลให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้นๆ ผลจากการ recall นี้จะเป็นการคืนสถานภาพของพระเครื่ององค์นั้นๆ ไปยังเจ้าของพระเครื่องที่ส่งพระเครื่องมาออกบัตรรับรองฯ ทางเจ้าของพระเครื่องที่นำพระมาออกบัตรรับรองฯ จะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้เช่าต่อไป หากมีการเช่าบูชาต่อไปหลายคน การคืนเงินค่าพระเครื่องจะต้องคืนเงินตามลำดับๆไปและจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนที่เช่าบุชากันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น โดยขั้นตอนในการคืนเงินนี้เจ้าของพระเครื่องจะต้องโอนเงินค่าพระที่ให้เช่าบูชามามายัง สนง.การันตีพระ เพือที่ทางการันตีพระจะได้ส่งมอบให้ผู้เช่าบูชาต่อไป
---เนื่องจากบัตรรับรองพระเครื่อง เป็นบัตรฯที่ สนง.การันตีพระออกให้กับสมาชิกโดยไม่มีค่าตรวจสอบพระเครื่อง ดังนั้นทาง สนง.การันตีพระ จะรับผิดชอบในการประสานติดตามเรื่องการ recall ทั้งหมดแทนสมาชิกจนแล้วเสร็จ ส่วนความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่องเป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าของพระเครืององค์นั้นๆ หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้ทาง สนง.การันตีพระ รับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่ององค์ที่ออกบัตรฯไปนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออก * บัตรรับประกันพระเครื่อง * โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489
--- หากทางสนง.การันตีพระได้จ่ายเงินทดรองค่าพระเครื่องให้แก่ผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าพระเครื่อง (ผู้ซื้อ) ทางผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องคืนให้กับทาง สนง.การันตีพระเต็มจำนวนตามที่ทาง สนง.การันตีพระได้ออกเงินทดรองไปแล้ว หากผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ไม่ยอมคืนเงินทดรองนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ยินดีให้ทาง สนง.การันตีพระดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

12.ค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=491

13.หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ และมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ฯจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนได้จนกว่าจะมีผลสรุปที่ชัดเจนตามกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ

14.กระดานเสนอขายพระเครื่อง ทางเว็บไซต์ฯอนุญาตให้สมาชิกลงเสนอขายพระเครื่องได้เฉพาะสมาชิกที่รับรองบุคคลแล้ว ( มี logo รับรองบุคคลตามหลัง username) หรือ สมาชิกที่มี feedback ตั้งแต่ 400 คำชมขึ้นไป ( มี logo priest ตามหลัง username ) เท่านั้น รายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=467

15. เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

16.ทางเว็บไซต์ฯได้รับทราบแล้วว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาเว็บไซต์ฯนี้แล้ว ก่อนที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯ และจากการแจ้งจากทางเว็บไซต์ฯอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาเว็บไซต์ฯ สมาชิกยินดีให้ทางเว็บไซต์ฯพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

*** หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ INFO ที่หน้านี้ค่ะ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php ***

โดยคุณ webmaster1 [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 12:58 น.]โดยคุณ skith (1493) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 13:23 น.] #28076 (1/54)

รับทราบครับ
โดยคุณ tigge_jeed (2361) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 13:28 น.] #28077 (2/54)

---ที่2 จร้า---


โดยคุณ suriyan04 (3820) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 13:28 น.] #28078 (3/54)

ครับผม


โดยคุณ nonarsenal (2275) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 13:32 น.] #28079 (4/54)

รับทราบ


โดยคุณ pusit (1770) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 13:42 น.] #28080 (5/54)

รับทราบชัดเจน ครับ


โดยคุณ djaonja (557) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 13:52 น.] #28081 (6/54)

ชัดๆแบบนี้ดีครับ


โดยคุณ nokchaiyo (3672) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 14:14 น.] #28085 (7/54)

รับทราบครับ


โดยคุณ wunchaicoth (6857) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 14:17 น.] #28086 (8/54)
โดยคุณ หมูแม่ลา (2597) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 14:32 น.] #28087 (9/54)

รับทราบ


โดยคุณ tobby (1758) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 15:03 น.] #28088 (10/54)

ชัดเจน รับทราบครับ


โดยคุณ (3) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 15:11 น.] #28089 (11/54)
โดยคุณ kaksuntech (645) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 15:47 น.] #28090 (12/54)
โดยคุณ ยุทธนา (1466) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 15:58 น.] #28091 (13/54)

ช่วยกันอ่านด้วยนะครับ ท่านสมาชิกใหม่ อิอิอิอิอิอิ


โดยคุณ นราลัย (9002) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 16:09 น.] #28093 (14/54)รับทราบข้อความครับ...ชัดเจนมากครับ..

สวัสดีปีใหม่นะครับ


โดยคุณ Ronado (8840) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 16:17 น.] #28094 (15/54)
โดยคุณ ลวะปุระ (5149)(11) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 17:57 น.] #28097 (16/54)

16/16


โดยคุณ ต้นbonny (8489) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 18:14 น.] #28098 (17/54)

ในกรณีพระราคาไม่เกิน 2000 ผู้ประมูลได้จะต้องชำระทั้งหมด 300 บาท (ค่าส่งกลับ 100 บาท + ค่าใบรายงานผล 100 บาท ค่าบัตรรับรอง 100 บาท )
ในกรณีพระราคาตั้งแต่ 2000 บาท ขึ้นไป ผู้ตังประมูลต้องชำระ 200 บาท (ค่าส่งกลับ 100 บาท + ค่าใบรายงานผล 100 บาท) สวนผู้ประมูลได้ต้องชำระ 100 บาท (ค่าบัตรรับรอง 100 บาท )
ผมเข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ


โดยคุณ loeiisan (2098) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 19:02 น.] #28099 (18/54)

รับทราบครับ


โดยคุณ pornlimk (1248) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 19:29 น.] #28100 (19/54)

ครับผม


โดยคุณ psbkk (2774) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 19:31 น.] #28101 (20/54)

รับทราบครับ


โดยคุณ anek48 (1109) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 19:36 น.] #28102 (21/54)

ขอแสดงความเห็นครับ
รวบรวมไว้ชุดเดียวดีครับ ทำLinkไว้ที่หน้าแรกเลยยิ่งดี
ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงก็มาupdatedที่นี้ที่เดียวครับ และเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่updated
ทุกคนจะได้อ้างอิงจากที่เดียวกัน หากต้องการความคิดเห็นจากสมาชิกก่อนตั้งเป็นกฎก็ตั้งกระทู้ให้วิจารณ์กันให้พอ แล้วค่อยสรุปเป็นกฏ น่าจะดีกว่าไหมครับ อีกอย่างLinkไปหน้าอื่นยังเยอะอยู่ เขียนอยู่หน้าเดียวกันทั้งหมดก็กระชับ/ง่าย/สะดวกกว่าครับ แล้วแต่จะพิจารณาครับ

โดยรวมดีครับ รับทราบ.....โดยคุณ apexshop (1509)(1) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 20:02 น.] #28103 (22/54)

ผมว่าถ้าผู้ชนะประมูลได้รับพระแล้วไม่พอใจจึงขอคืน ควรจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งไปกลับเพราะการประมูลในครั้งนั้นนั้นย่อมมีข้อมูลเพียงพออยู่แล้ว ยกเว้นกรณีเดียวที่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งไปกลับคือ พระไม่ตรงตามที่ประมูลเช่น ลงว่าสวย ย่อมเป็นที่รู้ดีในวงการแล้วว่าพระสวยมีลักษณะเด่นอย่างไร ไม่ใช่ผิวเปิดแล้วลงว่าสวย อย่างนี้ซิขอคืนได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งหรือธรรมเนียมโอนเงิน แต่ถ้าเช่น บอกว่าตรงตามรูป บอกว่าพอสวย ผู้ชนะย่อมรับรู้ข้อมูลแล้ว มาขอคืนจึงควรรับผิดชอบ เทียบได้กับทางGที่ส่งผลตรวจตรวจสอบพร้อมบัตรให้ผู้ชนะประมูลแล้วเกิดไม่พอใจแต่ก็ยังต้องรับผิดชอบค่าใชจ่ายนั้นนั้นอยู่ ครับ


โดยคุณ nokee (1326) [จ. 28 ธ.ค. 2552 - 23:27 น.] #28104 (23/54)

รับทราบครับ


โดยคุณ ตี๋วัดทุ่ง (4523) [อ. 29 ธ.ค. 2552 - 00:29 น.] #28107 (24/54)

รับทราบครับ


โดยคุณ หิรัญ (642) [อ. 29 ธ.ค. 2552 - 07:37 น.] #28109 (25/54)
โดยคุณ wichean15 (5450) [อ. 29 ธ.ค. 2552 - 17:09 น.] #28114 (26/54)

รับทราบ ครับ


โดยคุณ oodsandee (2389) [อ. 29 ธ.ค. 2552 - 19:21 น.] #28118 (27/54)

คร๊าบผม


โดยคุณ lag_yai (1400) [อ. 29 ธ.ค. 2552 - 21:44 น.] #28122 (28/54)

รับทราบครับผม


โดยคุณ sai-9ton (5924) [พ. 30 ธ.ค. 2552 - 22:57 น.] #28132 (29/54)

...จัดมาชุดใหญ่เลยเยี่ยมครับ.......


โดยคุณ jorangsan (2313) [พฤ. 31 ธ.ค. 2552 - 22:37 น.] #28139 (30/54)

รับทราบครับ


โดยคุณ ศักรินทร์ (485) [ศ. 01 ม.ค. 2553 - 05:14 น.] #28154 (31/54)
โดยคุณ สยามมีดี (6634) [ศ. 01 ม.ค. 2553 - 13:45 น.] #28189 (32/54)

รับทราบค่ะ
....................................................
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
ขอให้จงมีพลานามัยสมบูรณและพูนเพิ่มเงินทองและความสุข...
กิจการใดๆเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง
ร่ำรวยแต่ความสุข ตลอดปีและตลอดไปกันทุกๆคนนะค่ะ
Happy New Year 2010


โดยคุณ suthas (173) [ส. 02 ม.ค. 2553 - 10:39 น.] #28214 (33/54)

รับทราบครับผม....ขอให้รวยยยยยยเงินทองอย่าได้ขาดมือตลอดทั้งปีนะครับ..


โดยคุณ becham (1838) [ส. 02 ม.ค. 2553 - 20:23 น.] #28228 (34/54)

ถ้าเป็นแบบที่คุณต้นbonnyนำเสนอก็ok


โดยคุณ Jorawat (1582) [อา. 03 ม.ค. 2553 - 05:40 น.] #28258 (35/54)

OK


โดยคุณ jadetactone (453) [อา. 03 ม.ค. 2553 - 15:22 น.] #28282 (36/54)

ดีจัง


โดยคุณ ปุ้ยเมืองชล (475)(1) [อา. 03 ม.ค. 2553 - 18:51 น.] #28289 (37/54)

รับทราบครับ


โดยคุณ puypee (1018) [จ. 04 ม.ค. 2553 - 13:01 น.] #28317 (38/54)

ในกรณีพระราคาไม่เกิน 2000 ผู้ประมูลได้จะต้องชำระทั้งหมด 300 บาท (ค่าส่งกลับ 100 บาท + ค่าใบรายงานผล 100 บาท ค่าบัตรรับรอง 100 บาท ) + ค่าพระเครื่องที่ประมูลได้
ในกรณีพระราคาตั้งแต่ 2000 บาท ขึ้นไป ผู้ประมูลได้จะต้องชำระ 100 บาท (ค่าบัตรรับรอง 100 บาท ) + ค่าพระเครื่องที่ประมูลได้
ถูกต้องไหมครับ???
โดยคุณ โต้งขนส่ง (1007) [อ. 05 ม.ค. 2553 - 22:37 น.] #28332 (39/54)

ในกรณีที่ส่งพระไปออกบัตรรอง 4 องค์ ผู้ประมูลได้เป็นคนเดียวกัน(จัดส่งที่เดียวกัน) ผมต้องส่งเงิน ค่าบัตรรับรอง 400 บาท ค่าใบรายงาน 400 บาท ค่าจัดส่ง 400 บาท รวมเป็น 1200 บาท หรือ ค่าบัตรรับรอง 400 ค่าใบรายงาน 400 บาท ค่าจัดส่ง 100 บาท (จัดส่งที่เดียวกัน)กรณีไหนถูกต้อง เพราะที่ผ่านๆมา(ค่าธรรมเนียมเดิม)ผมชำระค่าธรรมเนียมองค์ละ 250 บาท
คือบัตรรับรอง 400 บาท ใบรายงาน 200 บาท ค่าจัดส่ง 400 บาท รวม 4 องค์ 1000 บาท ที่สงสัยก็คือค่าจัดส่งผมคิดว่าน่าจะเป็น 100 บาท เพราะส่งที่เดียวกัน ยังไงก็ช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ทราบด้วยครับ จะได้ปฎิบัติให้ถูกต้องต่อไป


โดยคุณ กำนันหนุ่ย (683) [ศ. 08 ม.ค. 2553 - 22:57 น.] #28366 (40/54)

เรียนถามว่า กรณี ผู้ประมูลเคาะเสนอราคาแล้วถึงราคาขั้นต่ำ แต่ส่งข้อความมาขอยกเลิกรายการเนื่องจากแจ้งว่าดูพระผิดรุ่นผิดวัด ก่อนหมดเวลาปิดประมูล แล้วยังมีFEEDBACK มาขอโทษอีก จะให้ฟีดแบคตอบกลับไปอย่างไรได้บ้างครับ และมีกฏควบคุมลงโทษเรื่องนี้บ้างหรื่อไม่ เคยเจอมา 2-3 ครั้งแล้วครับ
ขอบคุณครับ


โดยคุณ pongananisn (1336) [จ. 11 ม.ค. 2553 - 16:11 น.] #28377 (41/54)

แล้วสำหรับ ท่านที่ตั้งประมูล และลงรายละเอียดพระว่า ของดออกบัตร หรือ งดออกบัตร ลดให้ 200
อย่างงี้ ถูกต้อง หรือไม่ประการใด และ มีวิธีปฎิบติ ยังไง


โดยคุณ โอ๋พัทลุง (653) [อา. 21 ก.พ. 2553 - 13:27 น.] #28926 (42/54)

กรณีศึกษาครับเพิ่งโดนมากับตัว ผมเป็นผู้ตั้งประมูล รูปหล่ออาจารย์นำและคุณspklittlemanเคาะปิดในวันที่ 29 มกราคม 2553 คุณspklittlemanก็โทรมาแจ้งให้ส่งพระออกบัตร วันรุ่งขึ้นผมก็ส่งพระออกบัตร แล้วก็โทรถามว่าว่าท่านspklittleman จะโอนเงินมาให้วันใหน คุณspklittleman ก็บอกว่าจะเข้ามารับพระด้วยตัวเอง จนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ผลออกมาว่าพระแท้ผมก็เลยโทรแจ้งคุณspklittlemanว่าผลออกบัตรเรียบร้อยแล้วนะคุณspklittleman จะโอนเงินวันใหนจะได้ส่งพระไปให้ท่านก็บอกว่าหลังตรุษจีนจะเข้าไปรับพระเอง แล้วผมก็รอจนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ผมจึงให้ FEEDBACK คุณspklittleman และแจ้งทางเมล์ไปว่าผมขอยกเลิกการประมูลพระเครื่องรายการนี้เพราะผมให้เวลาตั้งแต่วันที่ 29มกราคม จนถึงวันนี้มันจะครบเดือนอยู่แล้ว แล้ววันนี้ผมก็โดนFEEDBACK จากคุณspklittleman กลับมาว่า ปิดพระมูลตั้งแต่ 29 กว่าคุณจะเอาพระไปออกใบกี่วัน กว่าที่จะบอกว่าออกใบได้แล้ววันไหน อย่าัปัญญาอ่อน ก่อนหน้านี้ก็อีเมล์ไปบอกก่อนแล้วว่าเีดี่ยววันจันทร์จะเข้าไปเอาภาษาไทยฟังไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไมร้อนเงินมากเหรอแ่ค่เงิน 4000 บาท สุดยอดจริงๆ นี้ละครับสิ่งที่ผมโดนมา ที่นี้ผมขอถามเป็นกรณีศึกษานะครับว่า ใครผิด ใครถูก แล้ว FEEDBACK ที่ผมได้รับจะแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรครับ ด้วยความเคารพโอ๋พัทลุง


โดยคุณ thanomchai2512 (4610) [พ. 10 มี.ค. 2553 - 14:07 น.] #29058 (43/54)

รับทราบครับ******


โดยคุณ jazzart (41) [อา. 21 มี.ค. 2553 - 20:21 น.] #29305 (44/54)

ขอคำแนะนำ ในกรณีต่างๆดังนี้ครับ
1.ถ้าผู้ชนะประมูล พระที่ไม่มีบัตร ทำธุระกรรมเรียบร้อยแล้ว ได้รับพระแล้ว และเกินระยะเวลา 7 วันแล้ว ผู้ชนะประมูลทราบภายหลังว่าพระไม่แท้ หรือส่งพระเข้าตรวจสอบกับ สนง.การันตีพระ แล้วเป็นพระไม่แท้ จะมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับ (ผู้ชนะประมูลอาจจะไม่มีหลักฐานของประมูลแล้ว)


โดยคุณ เจ๋งเพชรบูรณ์ (676)(1) [จ. 24 พ.ค. 2553 - 13:25 น.] #30196 (45/54)

................รับทราบครับผม.............


โดยคุณ อะตอม (86) [ส. 17 ก.ค. 2553 - 20:56 น.] #31529 (46/54)

รับทราบครับ ชัดเจนดี


โดยคุณ passakornp (4872) [ส. 14 ส.ค. 2553 - 10:12 น.] #31803 (47/54)

http://www2.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=492


โดยคุณ sayobmar (78) [ศ. 27 ส.ค. 2553 - 09:18 น.] #32167 (48/54)

ขั้นตอนละเอียดดีครับ


โดยคุณ butterfltbit (3327) [ส. 28 ส.ค. 2553 - 01:56 น.] #32199 (49/54)

รับทราบคร้าบบบ


โดยคุณ เฮียติง (232)(1) [ศ. 24 ก.ย. 2553 - 09:47 น.] #32511 (50/54)

เคลีย


โดยคุณ butterfltbit (3327) [พฤ. 04 พ.ย. 2553 - 01:22 น.] #33206 (51/54)

ชัดเจนครับผม


โดยคุณ ชาญยุทธ (4276) [พฤ. 09 ธ.ค. 2553 - 01:21 น.] #33513 (52/54)

รับทราบครับ.


โดยคุณ dynamo (1701)  [พฤ. 09 ธ.ค. 2553 - 13:33 น.] #33717 (53/54)


โดยคุณ Tigerstar (24) [พฤ. 06 ส.ค. 2558 - 09:20 น.] #52327 (54/54)อ่าน แล้ว ก็ทราบๆ ครับ..


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM