ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2558


1.ผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระซึ่งผ่านการตรวจสอบบุคคลในเบื้องต้นแล้ว จะสามารถทำธุรกรรมใด ๆในเว็บไซต์ฯได้ และสมาชิกฯจะต้องปฏิบัติตามกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล
---2.1 สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลและมี FEEDBACK คำชมอย่างน้อย 10 คำชมจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้ ( โดยเลขที่บัญชีธนาคารสามารถดูได้โดยคลิ๊กที่โลโก้หลังชื่อสมาชิกท่านนั้นๆ 13/1/58 )
---2.2 สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
---2.3 เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
---2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ ( หรือวันที่มีผู้เซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แทนผู้ชนะประมูลตามที่อยู่ของผู้ชนะประมูล 13/1/58 ) และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องคืนเงินดังนี้
------- 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้ ( ทั้งนี้พระเครื่องนั้นๆจะต้องมีสภาพตรงกับเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ หากสภาพไม่ตรงเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ เช่น ล้างผิว รมผิวใหม่ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆได้ ขยายข้อความเพิ่มเติม 13/1/58 )
------- 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้ ( ทั้งนี้พระเครื่องนั้นๆจะต้องมีสภาพตรงกับเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ หากสภาพไม่ตรงเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ เช่น ล้างผิว รมผิวใหม่ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆได้ ขยายข้อความเพิ่มเติม 13/1/58 )
--- 2.5 การรับประกันความพอใจ 3 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระและพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 3 วันหลังรับพระได้ตามข้อ 2.4
--- 2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานปัจจุบันจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพระเครื่อง 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีกฏหมายอาญาต่อไปได้
--- 2.7 ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้ ( และผู้ตั้งประมูลควรแจ้งเลขที่ส่งพัสดุไปรษณีย์ให้ผู้ชนะประมูลทราบทางเมล์บ๊อกซ์ทุกครั้ง ขยายข้อความเพิ่มเติม 13/1/58 )
--- 2.8 ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องรายการชนะประมูลรายการนี้มาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระแล้ว เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้ว สามารถแจ้งการรับเงินค่าพระมายังสถาบันการันตีพระได้ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=559
--- 2.9 *** ห้าม *** ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลพระเครื่องก่อนสิ้นสุดการประมูล ยกเว้นเป็นการปิดรายการประมูลเพื่อตรวจสอบพระแท้-เก๊ เท่านั้น หากสมาชิกท่านใดแอบแฝงการแจ้งขอยกเลิกการตั้งประมูลโดยเจตนาไม่สุจริต ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทันที
--- 2.10 *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน
--- 2.11 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูล นั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้และทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิก สมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.12 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากตั้งราคาผิดหรือลง ข้อมูลผิด สมาชิกจะต้องลงตั้งประมูลใหม่โดยแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่ แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.13 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากไม่มีผู้ร่วมประมูลเพื่อตั้งประมูลใหม่ สมาชิกจะต้องแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.14 ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451 และหากสมาชิกถูก STOP ( 2 ครั้ง ) ครั้งที่ 2-3 ในปีเดียวกัน สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 2,000 บาทและ 5,000 บาทตามลำดับ
--- 2.15 ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องในทุกกรณี
--- 2.16 ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- 2.17 *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิกทั่วไปพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆตลอดไป
--- 2.18 *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูล หากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย stop
--- 2.19 สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้
--- 2.20 หากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง จะต้องบริจาคเงิน 500 บาท ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451 และหากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** ครั้งที่ 2-3 ในปีเดียวกัน สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 2,000 บาทและ 5,000 บาทตามลำดับ


3.การประมูล
--- 3.1 ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
--- 3.2 หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 1.5 - 10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
--- 3.3 การประมูลกรณี IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเว็บไซต์การันตีพระ พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน+คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะแสดงด้วยความผิดปกติบนหน้ารายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของ กลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเว็บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับรองบุคคลและรับทราบกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) โดยไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสมาชิกนั้นๆด้วย

4.การเสนอราคา
--- 4.1 สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)
--- 5.1 เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคาและระบบ คอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดย อัตโนมัติ และจะเสนอราคาให้ท่านเมื่อมีผู้มาประมูลที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาไว้ เช่น ท่านเสนอราคา 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID ให้ท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัติ เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง (ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ท่าน ต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย)
--- 5.2 การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล
--- 6.1 คือผู้ร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดประมูล
--- 6.2 ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
--- 6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
------- 6.3.1 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักได้เฉพาะค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 600 บาท
------- 6.3.2 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระเครื่องที่จะคืนได้
--- 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตรานี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805 ) และค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท รวมเป็น 500 บาท ( ค่าตรวจสอบ 300 บาทคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ ) ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 600 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่องจากผู้ชนะประมูล )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สถาบันการันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- 6.6 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระเครื่อง + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาทรวม 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- 6.7 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล ( กรณีผลการตรวจสอบเป็นพระแท้แต่ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทและค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 200 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล ขยายข้อความเพิ่มเติม 13/1/58 )
--- 6.8 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังทราบผลการตรวจสอบพระเครื่อง
--- 6.9 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระแท้และออกบัตรฯได้แล้ว หากผู้ชนะประมูลขอคืนตามกฏการรับประกันความพอใจ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบ ค่าบัตรรับรองพระเครื่องและค่าจัดส่งพระเครื่องได้ 600 บาทและจะต้องโอนเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืน ( กรณีผลการตรวจสอบเป็นพระแท้ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ประสงค์รับพระหรือขอคืนพระเครื่องตามกฏรับประกันความพอใจ ผู้ชนะประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทและค่าจัดส่งพระเครื่อง 100 บาทรวมเป็น 200 บาทได้ ขยายข้อความเพิ่มเติม 13/1/58 )
--- 6.10 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- 6.11 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบก่อนโอนเงิน หากผลการตรวจสอบพระเครื่องออกผลเป็นพระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถใช้อ้างเพื่อจะไม่ขอรับพระที่ชนะประมูลได้ เนื่องจากผู้ชนะประมูลได้เห็นสภาพพระเครื่องตอนเข้าร่วมประมูลแล้ว ดังนั้นจะต้องโอนเงินเพื่อรับพระก่อน หากพิจารณาจากองค์จริงแล้วไม่พอใจ สามารถคืนได้ตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระได้ เว้นแต่หากผู้ตั้งประมูลเสนอการประมูลด้วยข้อความที่ระบุสภาพพระเครื่องไว้อย่างชัดเจน เช่น สภาพสวย สภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้ ฯลฯ แล้วผลการตรวจสอบพระเครื่องเป็นพระสภาพใช้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเกินจริง ผู้ชนะประมูลสามารถแจ้งผู้ตั้งประมูลเพื่อไม่ขอรับพระเครื่องได้ เนื่องจากสภาพพระเครื่องไม่ตรงเงื่อนไขที่นำเสนอการประมูลไว้
--- 6.12 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งขอรับพระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระจะต้องรับพระภายใน 7 วันหลังจากที่ผลตรวจสอบออกและผู้ตั้งประมูลคลิ๊กรับชำระเงินแล้ว หากผู้ชนะประมูลรับพระหลังจากนี้จะไม่สามารถขอคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจได้ เว้นแต่เมื่อตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าพระเครื่องที่ได้รับมีสภาพไม่ตรงกับที่เสนอขายไว้ เช่น รมดำใหม่ อุดซ่อม แต่งใบหน้า ล้างผิว ทำความสะอาดผิว ผิดรุ่น ผิดปี ฯลฯ

7.การจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์
--- 7.1 การระบุให้ทางสถาบันการันตีพระจ้ดส่ง พระเครื่องกลับทางไปรษณีย์นั้น สมาชิกฯจะต้องแจ้งส่งแบบไปรษณีย์ EMS รับประกันวงเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือชำรุดของพระเครื่อง หากสมาชิกฯระบุแจ้งให้ส่งแบบไปรษณีย์ EMS ธรรมดา สมาชิกฯจะต้องยอมรับในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางไปรษณีย์ได้ และ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางสถาบันการันตีพระ
--- 7.2 รายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=540

8.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล
--- 8.1 ทางเว็บไซต์ฯจะมีข้อความเตือน ** ท่านมีกระทู้ประมูลที่ยังไม่ได้ Feedback ( ตัวเลข ) รายการ ** ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/auction/
--- 8.2 สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
--- 8.3 สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php
--- 8.4 สมาชิกใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน และการเปิดการตั้งประมูลต่อเนื่องสมาชิกจะต้องบริจาคเงินเข้าบัญชีการันตี พระเพื่อการกุศลจำนวน 500 บาท
--- 8.5 ข้อแนะนำการให้ feedback ตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=57

9.การแสดงความเห็นในพระเครื่องรายการประมูล ( pra vote ) สมาชิกผู้โหวตจะต้องแสดงความเห็นในการโหวตลงในช่องแสดง ความคิดเห็นทุกครั้ง และโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในการโหวต ** จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ จากรูปพระเก๊ ** สมาชิกจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างไร หรือพระเก๊อย่างไร อันแสดงถึงเจตนาที่ดีในการโหวตด้วยทุกครั้ง ( ห้ามสมาชิกแสดงความคิดเห็นอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุผลที่ประกอบในการอธิบายพระแท้-เก๊เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=494

10. การออกบัตรรับรองฯของพระเครื่องสร้างใหม่นั้น ทางสถาบันการันตีพระจะรับตรวจสอบและออกบัตรฯให้กับพระเครื่องที่มีการระบุ แบบและชนิดไว้ในเอกสารการขอจัดสร้างหรือเสนอให้จองที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม เสนอเปิดจองเท่านั้น และจะคิดค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบัตรฯ 100 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อองค์

11.บัตรรับรองพระเครื่อง
- 11.1 ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตาม มาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
- 11.2 ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท
- 11.3 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ ( ค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
- 11.4 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล 100 บาทต่อบัตร
- 11.5 ทางสถาบันการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ( recall ) หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ดังมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488

12.บัตรรับประกันพระเครื่อง
-ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับประกันพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯตามรายละเอียดนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489

13.การเรียกคืนบัตรรับรองพระเครื่อง ( RECALL)
--- 13.1 ในกรณีที่ทาง สถาบันการันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทางสถาบันการันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจ สอบเพิ่มเติมที่ สถาบันการันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆในการ recall นี้ )
--- 13.2 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สถาบันการันตีพระก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
--- 13.3 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ เช่น ผิดพลาดจากขั้นตอนการออกบัตรฯ มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนๆมา แต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทางสถาบันการันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวรโดยทาง สถาบันการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บ ข้อมูล ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้นๆ ผลจากการ recall นี้จะเป็นการคืนสถานภาพของพระเครื่ององค์นั้นๆ ไปยังเจ้าของพระเครื่องที่ส่งพระเครื่องมาออกบัตรรับรองฯ ทางเจ้าของพระเครื่องที่นำพระมาออกบัตรรับรองฯ จะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้เช่า(ผู้ซื้อ)ต่อไป หากมีการเช่าบูชาต่อไปหลายคน การคืนเงินค่าพระเครื่องจะต้องคืนเงินตามลำดับๆไปและจะต้องคืนเงินเต็มจำนวน ที่เช่าบูชากันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น โดยขั้นตอนในการคืนเงินนี้เจ้าของพระเครื่องจะต้องโอนเงินค่าพระที่ให้เช่าบูชามายัง สถาบันการันตีพระ เพื่อที่ทางสถาบันฯจะได้ส่งมอบให้ผู้เช่าบูชา(ผู้ซื้อ)ต่อไป
--- 13.4 เนื่องจากบัตรรับรองพระเครื่อง เป็นบัตรฯที่ สถาบันการันตีพระออกให้เฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์ฯเท่านั้น ดังนั้นทาง สถาบันการันตีพระ จะรับผิดชอบในการประสานติดตามเรื่องการ recall ทั้งหมดแทนสมาชิกจนแล้วเสร็จ ส่วนความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่องเป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้นๆ หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้ทางสถาบันการันตีพระ รับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่ององค์ที่ออกบัตรฯไปนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออก * บัตรรับประกันพระเครื่อง * โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489
--- 13.5 หากทางสถาบันการันตีพระได้จ่ายเงินทดรองค่าพระเครื่องให้แก่ผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าพระเครื่อง (ผู้ซื้อ) ทางผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องคืนให้กับทางสถาบันการันตีพระเต็มจำนวนตามที่ทางสถาบันการันตีพระได้ออกเงินทดรองไปแล้ว หากผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ไม่ยอมคืนเงินทดรองนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ยินดีให้ทางสถาบันการันตีพระดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

14. ** ห้าม ** ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประมูลเล่นในรายการตั้งประมูลที่ถูกแจ้งยกเลิกนั้นๆ หากสมาชิกท่านใดเข้าร่วมประมูลเล่นๆ อันไม่มีเจตนาจะประมูลจริง จะถูกพิจารณาพักการใช้งานตั้งประมูลหรือพักการใช้งานสมาชิกทั่วไปชั่วคราว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=554

15.การรับประกันกรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 % โดยการระบุเพียงว่า * พระพร้อมเลี่ยมทอง * ให้ถือว่าสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่องท่านนั้นได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทอง ไว้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=585

16.การเสนอประมูลพระเครื่องที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ว่า * เลี่ยมทองฝังเพชร* ให้ถือว่าผู้ตั้งประมูลได้รับประกันเพชรว่าเป็นเพชรแท้ด้วยเสมอ

17.กระดานเสนอขายพระเครื่องและกระดานเสนอจองพระเครื่องสร้างใหม่ ทางเว็บไซต์ฯอนุญาตให้สมาชิกลงเสนอขายพระเครื่องได้เฉพาะสมาชิกที่รับรองบุคคลแล้ว ( มี logo รับรองบุคคลตามหลัง username) หรือ สมาชิกที่มี feedback ตั้งแต่ 400 คำชมขึ้นไป ( มี logo priest ตามหลัง username ) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=467

18.อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=878

19.หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆในการรับหรือจัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ของสถาบันการันตีพระหรือทางเคาน์เตอร์ของสถาบันการันตีพระ ท่านสมาชิกจะต้องส่งเรื่องสอบถามที่สถาบันการันตีพระเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเมล์ภายใน 3 วันหลังแจ้งประกาศผลหรือภายใน 3 วันหลังรับพระเครื่ององค์นั้นๆ หากเกินกำหนดนี้ทางสถาบันการันตีพระถือว่าท่านสมาชิกได้รับหรือจัดส่งพระเครื่องเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนี้ในทุกกรณี

20.ห้ามสมาชิกตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองในเว็บไซต์ฯหรือระบุข้อความที่ขัดต่อกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือขัดต่อกฏหมายหรือทำให้สมาชิกเสียประโยชน์

21.กรณีที่มีปัญหาระหว่างสมาชิกด้วยกัน สมาชิกฝ่ายที่มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนในเว็บไซต์ฯ เช่น อยู่ในหน้ารายการต่างๆในเว็บไซต์ฯ สำเนาเมล์บ๊อกซ์ที่บันทึกเก็บไว้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ฯจะถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด

22.หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก ก่อความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ฯจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บไซต์ฯนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

23. เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

24.ข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกลงไว้ในเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม หรือข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกให้บริษัท การันตีพระ จำกัด ดำเนินการแทน สมาชิกยินดีให้บริษัทฯ นำไปใช้ในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้

25.ทางเว็บไซต์ฯได้รับทราบแล้วว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาเว็บไซต์ฯนี้แล้ว ก่อนที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯ และจากการแจ้งจากทางเว็บไซต์ฯอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาเว็บไซต์ฯ สมาชิกยินดีให้ทางเว็บไซต์ฯพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางเว็บไซต์ฯ

เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

*** หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ INFO ที่หน้านี้ค่ะ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php *** หรือสอบถามได้ที่กระดานการใช้งานเว้บไซต์ฯและปัญหาต่างๆนี้ http://www1.g-pra.com/webboard/webboard.php?Category=problem

- สรุปย่อข้อที่ปรับปรุงในปี 2558 นี้นะคะ

- ข้อ 2.1 สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลและมี FEEDBACK คำชมอย่างน้อย 10 คำชมจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้
- ข้อ 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
- ข้อ 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
- ข้อ 2.7 ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วันหลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว
- ข้อ 2.13 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากไม่มีผู้ร่วมประมูลเพื่อตั้งประมูลใหม่ สมาชิกจะต้องแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง
- ข้อ 2.14 หากสมาชิกถูก STOP ครั้งที่ 2-3 ในปีเดียวกัน สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 2,000 บาทและ 5,000 บาทตามลำดับ
- ข้อ 6.12 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งขอรับพระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระจะต้องรับพระภายใน 7 วันหลังจากที่ผลตรวจสอบออกและผู้ตั้งประมูลคลิ๊กรับชำระเงินแล้ว เว้นแต่...
- ข้อ 6.4 สมาชิกจะต้องแจ้งผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมงทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น
- ข้อ 6.11 พระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถใช้อ้างเพื่อจะไม่ขอรับพระที่ชนะประมูลได้
- ข้อ 16.การเสนอประมูลพระเครื่องที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ว่า * เลี่ยมทองฝังเพชร* ให้ถือว่าผู้ตั้งประมูลได้รับประกันเพชรว่าเป็นเพชรแท้ด้วยเสมอ
- ข้อ 20.ห้ามสมาชิกตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองในเว็บไซต์ฯหรือระบุข้อความที่ขัดต่อกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือขัดต่อกฏหมายหรือทำให้สมาชิกเสียประโยชน์
- ข้อ 21 กรณีที่มีปัญหาระหว่างสมาชิกด้วยกัน สมาชิกฝ่ายที่มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนในเว็บไซต์ฯ เช่น อยู่ในหน้ารายการต่างๆในเว็บไซต์ฯ สำเนาเมล์บ๊อกซ์ที่บันทึกเก็บไว้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ฯจะถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด

โดยคุณ webmaster1 [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 00:31 น.]โดยคุณ bluezone69 (6138) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 01:08 น.] #50500 (1/109)
โดยคุณ หวังมีเฮ (2647) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 02:43 น.] #50502 (2/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ phetnara (369) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 04:44 น.] #50503 (3/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ nooing (24125) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 05:30 น.] #50506 (4/109)

รับทราบครับ ปีนี้ถือว่าปรับปรุงตามข้อเสนอของสมาชิกหลายข้อเลยครับ ถือว่าดี ที่สำคัญอัตราค่าธรรมเนียมไม่ขึ้น (อัตราเดิม) ไปเน้นเรื่องผิดกฏ ถือว่าดีมากครับ และสำคัญเรื่องการคืนพระ มีข้อกำหนดขึ้นมาใหม่ ใครจะเคาะก็ต้องพิจารณาให้ดีครับ ปีนี้ส่วนตัวถือว่าเป็นที่พอใจครับ


โดยคุณ ศิษพ่อมุ่ย (4075) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 06:41 น.] #50507 (5/109)
โดยคุณ lekdee (6497) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 07:11 น.] #50510 (6/109)

รับทราบ ครับ


โดยคุณ ช_ชุติวัตร (6207) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 07:30 น.] #50511 (7/109)

พอใจ พอใจ...เพื่อสมาชิก
และอัตราเดิม ขอบคุณครับ


โดยคุณ ทิวทัศน์ (5559) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 07:54 น.] #50512 (8/109)

ดีครับ ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ BEBOSS (488) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 08:04 น.] #50514 (9/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ โฟร์ญา (618)(4) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 08:42 น.] #50516 (10/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ pproximo (1378) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 08:48 น.] #50518 (11/109)

- ข้อ 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
- ข้อ 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้

ถ้าไม่ได้ส่งออกบัตร แล้วยังสามารถใช้กฏนี้ หักเงินค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่อง ได้มั้ยครับ ?


โดยคุณ thawath (1668) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 08:54 น.] #50519 (12/109)

คำถามเดียวกันกับคุณ pproximo ครับ


โดยคุณ Puttasin (10492)(68) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 09:39 น.] #50521 (13/109)

--- 2.7 ผู้ตั้งประมูล จะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้

กรณีนี้ อยากสอบถามค่ะ ว่า เราผู้ตั้งประมูลจัดส่งพระภายใน 3 วันนี่ คือการส่งถึงไปรษณีย์ หรือ 3 วันต้องถึงมือผู้ชนะประมูลค่ะ


โดยคุณ lek_devils (580) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 10:38 น.] #50523 (14/109)
โดยคุณ jumanji (2197) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 11:02 น.] #50524 (15/109)

รับทราบ


โดยคุณ คุณอั้ม (745) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 11:17 น.] #50526 (16/109)
โดยคุณ KITTISAK-PRA (2719) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 13:12 น.] #50528 (17/109)
โดยคุณ กำแพงขาว (844) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 14:29 น.] #50529 (18/109)
โดยคุณ nokee (1326) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 14:40 น.] #50531 (19/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ nco29-48 (2303) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 14:50 น.] #50532 (20/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ nokchaiyo (3672) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 15:13 น.] #50534 (21/109)

รับทราบครับ...เท่าที่อ่านมีกฏที่มีการเปลียนแปลงอยู่หลายข้อ ในส่วนของสมาชิกผู้ตั้งประมูล และผู้ชนะประมูล
>>>>>>>>>
และนี้เป็นข้อความสรุปจากทางเว็บในย่อหน้าสุดท้ายครับ
- สรุปย่อข้อที่ปรับปรุงในปี 2558 นี้นะคะ

- ข้อ 2.1 สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลและมี FEEDBACK คำชมอย่างน้อย 10 คำชมจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้
- ข้อ 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
- ข้อ 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
- ข้อ 2.7 ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วันหลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว
- ข้อ 2.13 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากไม่มีผู้ร่วมประมูลเพื่อตั้งประมูลใหม่ สมาชิกจะต้องแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง
- ข้อ 2.14 หากสมาชิกถูก STOP ครั้งที่ 2-3 ในปีเดียวกัน สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 2,000 บาทและ 5,000 บาทตามลำดับ
- ข้อ 6.12 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งขอรับพระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระจะต้องรับพระภายใน 7 วันหลังจากที่ผลตรวจสอบออกและผู้ตั้งประมูลคลิ๊กรับชำระเงินแล้ว
- ข้อ 6.4 สมาชิกจะต้องแจ้งผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมงทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น
- ข้อ 6.11 พระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถใช้อ้างเพื่อจะไม่ขอรับพระที่ชนะประมูลได้
- ข้อ 16.การเสนอประมูลพระเครื่องที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ว่า * เลี่ยมทองฝังเพชร* ให้ถือว่าผู้ตั้งประมูลได้รับประกันเพชรว่าเป็นเพชรแท้ด้วยเสมอ
- ข้อ 20.ห้ามสมาชิกตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองในเว็บไซต์ฯหรือระบุข้อความที่ขัดต่อกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือขัดต่อกฏหมายหรือทำให้สมาชิกเสียประโยชน์
- ข้อ 21 กรณีที่มีปัญหาระหว่างสมาชิกด้วยกัน สมาชิกฝ่ายที่มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนในเว็บไซต์ฯ เช่น อยู่ในหน้ารายการต่างๆในเว็บไซต์ฯ สำเนาเมล์บ๊อกซ์ที่บันทึกเก็บไว้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ฯจะถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุดโดยคุณ nco29-48 (2303) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 15:35 น.] #50535 (22/109)

สอบถามข้อ

---2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องคืนเงินดังนี้------- 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้------- 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้

ผมข้อทำความเข้าใจก่อน นะครับ ถามว่า

1. ถ้าพระไม่เข้าระบบ ตรวจสอบ ไม่สามารถใช้กฏ 2.4 ใช่หรือไม่

หรือ ใช้ได้เฉพาะ 2.4.2!แต่ไม่รวมค่าตรวจสอบ 600บ.คือสามารถหัก % ได้

2. การหักเงิน เมื่อคืนพระภายใน 3 วัน ที่ ต่ำกว่า 10000 หักได้ 10% คำว่าขั้นต่ำ คือ 500 บาท
สมมุติ ว่าพระ ราคา 1000 บาท ร้องขอให้ส่ง ตรวจสอบใน 24 ชม. แต่โอนเงินวันที่ 4 ผู้ชนะประมูล โอนเงินค่าพระ+ค่าการตรวจสอบ600 บาท รวม 1600 บาท ผลการตรวจสอบ พระแท้สามารถออกบัตรได้
เมื่อผู้ชนะประมูลได้รับพระแล้ว ไม่พอใจ ขอคืนพระ ใน 3 วัน

ผู้ตั้งประมูล ต้องโอนเงิน เพียง 500 บาท ถูกไหมครับ
เพราะผู้ชนะประมูลต้องเสีย
ค่าตรวจสอบ 600
ค่าคืนพระ 10% (ขั้นต่ำคือ 500 )
รวม 1100 บ.โอนมา 1500 - 1100 เหลือ 500 ถูกไหมครับ เวปมาสเตอร์


โดยคุณ KENPLA (792) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 17:21 น.] #50537 (23/109)
โดยคุณ เมฆินทร์ (2022) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 17:34 น.] #50538 (24/109)

รับทราบอย่างถ่องแท้คร้าบ


โดยคุณ รพินท์ (925) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 20:59 น.] #50541 (25/109)
โดยคุณ คอปแมน (34276) [ส. 20 ธ.ค. 2557 - 22:20 น.] #50542 (26/109)

รับทราบครับผม


โดยคุณ nikron (1520) [อา. 21 ธ.ค. 2557 - 09:42 น.] #50549 (27/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ vichol2551 (1623) [อา. 21 ธ.ค. 2557 - 10:15 น.] #50551 (28/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ bluezone69 (6138) [อา. 21 ธ.ค. 2557 - 10:17 น.] #50552 (29/109)

ผมว่า ตีความตัวตัวอักษรที่เวประบุไว้ดีที่สุดครับ ตรงๆ ง่ายๆ ชัดเจนครับ


โดยคุณ kamlaingern (268) [อา. 21 ธ.ค. 2557 - 13:06 น.] #50554 (30/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ showgun (2268) [อา. 21 ธ.ค. 2557 - 20:25 น.] #50555 (31/109)

ข้อ 6.11 พระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถใช้อ้างเพื่อจะไม่ขอรับพระที่ชนะประมูลได้
ข้อคิดครับกฎข้อนี้ครับ ในฐานะผู้เปิดประมูลและผู้ประมูล พระบางองค์ดูจากรูป ดูไม่ค่อยออกว่าเป็นพระใช้แล้ว และผู้ตั้งประมูลไม่ได้ระบุสภาพใช้ แต่พอส่งออกบัตรรับรอง ระบุสภาพใช้ก็แย่สิครับ ผู้ชนะประมูลก็แย่เนื่องจากได้รับพระระบุสภาพใช้ ถ้าเปิดประมูลต่อก็ขาดทุนสิครับ


โดยคุณ เทพดำเนิน (2616) [อา. 21 ธ.ค. 2557 - 21:57 น.] #50556 (32/109)

ข้อ 2.4 ต้องขยายความครับ
รบกวน web master ด้วย


โดยคุณ iarun46 (4379) [อา. 21 ธ.ค. 2557 - 23:51 น.] #50557 (33/109)


โดยคุณ กล้วยปิ้ง (828) [จ. 22 ธ.ค. 2557 - 11:11 น.] #50560 (34/109)
โดยคุณ tararutach (1374) [จ. 22 ธ.ค. 2557 - 16:06 น.] #50563 (35/109)

ป้องกันคนเถรตรง

ข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ที่ว่าผู้ตั้งประมูลจะหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาท การหักเงินนี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีการส่งพระเครื่องไปตรวจสอบใช่ไหมครับ ถ้าไม่มีการส่งพระเครื่องไปตรวจสอบจะหักเงินส่วนนี้ไม่ได้ ถูกต้องไหมครับ


โดยคุณ tararutach (1374) [จ. 22 ธ.ค. 2557 - 16:31 น.] #50564 (36/109)

ข้อ 6.11 พระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถใช้อ้างเพื่อจะไม่ขอรับพระที่ชนะประมูลได้เนื่องจากผู้ชนะประมูลได้เห็นสภาพพระเครื่องตอนเข้าร่วมประมูลแล้ว ดังนั้นจะต้องโอนเงินเพื่อรับพระก่อน หากพิจารณาจากองค์จริงแล้วไม่พอใจ สามารถคืนได้ตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระได้ เว้นแต่หากผู้ตั้งประมูลเสนอการประมูลด้วยข้อความที่ระบุสภาพพระเครื่องไว้อย่างชัดเจน เช่น สภาพสวย สภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้ ฯลฯ แล้วผลการตรวจสอบพระเครื่องเป็นพระสภาพใช้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเกินจริง ผู้ชนะประมูลสามารถแจ้งผู้ตั้งประมูลเพื่อไม่ขอรับพระเครื่องได้ เนื่องจากสภาพพระเครื่องไม่ตรงเงื่อนไขที่นำเสนอการประมูลไว้

แล้วกรณีที่ผู้ตั้งประมูลไม่ระบุสภาพ แต่บัตรออกสภาพทำความสะอาดผิว ล้างผิว กะไหล่ใหม่ รมดำใหม่ ฯลฯ อย่างนี้ใช้กรณีเดียวกับพระสภาพใช้หรือเปล่าครับ


โดยคุณ SORN16 (697) [จ. 22 ธ.ค. 2557 - 17:35 น.] #50567 (37/109)
โดยคุณ yaliver (1023) [จ. 22 ธ.ค. 2557 - 19:37 น.] #50569 (38/109)
โดยคุณ mitmitee (2235) [อ. 23 ธ.ค. 2557 - 06:51 น.] #50571 (39/109)

****2.7 ผู้ตั้งประมูล จะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้****

ข้อนี้อาจมีปํญหาเรื่องการส่งของ ควรจะมีข้อยกเว้น เช่น ระยะเวลา 3 วัน แต่ไม่นับ วันหยุดทำการไปรษณีย์ และ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์(บางพื้นที่ไปรษณีย์ปิดทั้งเสาร์และอาทิตย์) เพื่อให้ผู้ส่งของได้มีระยะเวลาส่งของเต็มที่จริง 3 วันโดยคุณ magino10 (888) [อ. 23 ธ.ค. 2557 - 14:06 น.] #50576 (40/109)

คำถามเดียวกันกับคุณ pproximo ครับ


โดยคุณ udonteva (1753) [อ. 23 ธ.ค. 2557 - 15:17 น.] #50579 (41/109)

ไชโย ปีนี้ไม่มีการขึ้นค่าฆ้อน ชัดเจนดีทุกข้อครับ อ่านชัดๆช้าๆทุกตัวครับท่าน


โดยคุณ gancore (82) [อ. 23 ธ.ค. 2557 - 15:44 น.] #50582 (42/109)


ข้อ 6.11 พระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถใช้อ้างเพื่อจะไม่ขอรับพระที่ชนะประมูลได้
ข้อคิดครับกฎข้อนี้ครับ ในฐานะผู้เปิดประมูลและผู้ประมูล พระบางองค์ดูจากรูป ดูไม่ค่อยออกว่าเป็นพระใช้แล้ว และผู้ตั้งประมูลไม่ได้ระบุสภาพใช้ แต่พอส่งออกบัตรรับรอง ระบุสภาพต่างๆ เวลาคืนไม่น่าหักครับ แต่ถ้าส่งออกบัตร แล้วไม่ระบุสภาพ แต่ผู้ชนะใช้กฎความพอใจเพื่อคืน อันนี้สมควรโดนหักครับ
เพราะไม่งั้นจะมีการหมกเม็ดกันได้ครับ เช่นล้างผิวมาแล้วไม่บอก แต่ถ้าดูจากรูปสภาพมันจะสวยมากราคาก็เคาะกันไปไกล พอออกบัตรบัตรระบุสภาพล้างผิว ผู้ประมูลจะไม่รับพระโดนหักเปอร์เซ็นอวกครับ (ความเห็นส่วนตัวครับ)โดยคุณ kun_ott (1976) [อ. 23 ธ.ค. 2557 - 22:27 น.] #50587 (43/109)

ok ครับ


โดยคุณ ธรณเทพ (2467)(2) [พ. 24 ธ.ค. 2557 - 02:57 น.] #50588 (44/109)

พระสภาพใช้ ไม่สามารถไช้เป็นเหตุผลที่จะไม่เอาพระองค์ที่ร่วมประมูลได้
ขออณุญาติถามครับ ถ้าคนที่ดูพระไม่เป็นหรือเป็นมือใหม่ป้ายแดง เคาะพระชนะแล้วส่งออกบัตร ผลบัตร ออกมาว่า พระแท้ สภาพใช้ สภาพล้างผิว สภาพแต่งผิว สภาพซ่อมแซม ...ฯก็ยังคงต้องรับผิดชอบในการประมูลไช่มั้ยครับ ยิ่งถ้าเป็นพระที่ทำการซ่อมมานั้น คงไม่มีใครอยากจะได้ครับ ขอบคุนครับ


โดยคุณ thanomchai2512 (4610) [พ. 24 ธ.ค. 2557 - 10:43 น.] #50590 (45/109)

6.11 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบก่อนโอนเงิน หากผลการตรวจสอบพระเครื่องออกผลเป็นพระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถใช้อ้างเพื่อจะไม่ขอรับพระที่ชนะประมูลได้ เนื่องจากผู้ชนะประมูลได้เห็นสภาพพระเครื่องตอนเข้าร่วมประมูลแล้ว ดังนั้นจะต้องโอนเงินเพื่อรับพระก่อน หากพิจารณาจากองค์จริงแล้วไม่พอใจ สามารถคืนได้ตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระได้ เว้นแต่หากผู้ตั้งประมูลเสนอการประมูลด้วยข้อความที่ระบุสภาพพระเครื่องไว้อย่างชัดเจน เช่น สภาพสวย สภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้ ฯลฯ แล้วผลการตรวจสอบพระเครื่องเป็นพระสภาพใช้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเกินจริง ผู้ชนะประมูลสามารถแจ้งผู้ตั้งประมูลเพื่อไม่ขอรับพระเครื่องได้ เนื่องจากสภาพพระเครื่องไม่ตรงเงื่อนไขที่นำเสนอการประมูลไว้...****คืนได้ครับ...แต่ต้องโอนเงินไปก่อน...แล้วรับพระมาดู...ไม่ถูกใจก็คืนได้ตามกฏ-กติกาครับ...***โดยคุณ thanomchai2512 (4610) [พ. 24 ธ.ค. 2557 - 10:50 น.] #50591 (46/109)

เรื่องการหักเงิน...
...ข้อ 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้.
***...ขอนี้น่าจะยก ต.ย.ประกอบเพื่อความชัดเจนครับ...***ขอความกรุณาครับ...***โดยคุณ Marquis (1030) [พ. 24 ธ.ค. 2557 - 20:36 น.] #50593 (47/109)
โดยคุณ nco29-48 (2303) [พ. 24 ธ.ค. 2557 - 21:26 น.] #50594 (48/109)

สอบถามเพิ่ม เติม
การคืนพระที่ เช่ามาแล้วจากสมาชิก,ท่านแรก แล้วมีบัตร แต่ ไม่เปลี่ยน ชื่อ
และ เอามาปล่อยให้ อีก ท่านหนึ่ง
สามารถใช้กฏนี้ได้ไหม

สรุปง่ายๆ คือมีบัตรแล้ว ทั้งที่เป็นชื่อตนเอง และ ชื่อคนอื่น สามารถหักได้ไหม ครับ


โดยคุณ nco29-48 (2303) [พ. 24 ธ.ค. 2557 - 22:29 น.] #50595 (49/109)

หมายถึงข้อ 2.4
2.4.1
2.4.2 ครับ


โดยคุณ diamondian (1659) [พฤ. 25 ธ.ค. 2557 - 09:19 น.] #50598 (50/109)

ผมว่ากฏมีความขัดแย้งกันเองอยู่นะครับ สมมติผมชนะประมูลพระราคา 5,500 บาท ผมใช้กฏข้อ 6.4 ส่งออกบัตรรับรอง และในกฏระบุว่า และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ แต่กฏข้อ 2.4.1 และข้อ 2.4.2 ระบุว่า
2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
แล้วตกลงผมจะทำตามกฏข้อไหนครับ เพราะกว่าจะออกบัตรเสร็จ เกิน 7 วันอยู่แล้ว ข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ใช้ไม่ได้แน่นอน
ส่วนกรณี พระราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อขอร้องให้ส่งตรวจสอบ สามารถใช้กฏข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ได้
โดยส่วนตัวผมว่ากฏข้อ 2.4.1 ข้อ 2.4.2 ข้อ 6.3.1 และข้อ 6.3.2 ควรยกเลิกครับ แต่ไปเพิ่มเติมในเป็นข้อย่อยของข้อ 6. 4 - 6.8 ว่าแต่ละกรณีต้องเสียค่าอะไร อย่างไรบ้าง และ ข้อ 6.9 น่าจะเอาไปเป็นข้อย่อยของข้อ 6.4 มากกว่า
ขอบคุณครับโดยคุณ master_t (732) [พฤ. 25 ธ.ค. 2557 - 10:50 น.] #50599 (51/109)
โดยคุณ resin2007 (1179) [พฤ. 25 ธ.ค. 2557 - 12:07 น.] #50601 (52/109)
โดยคุณ Nunthawat (1540) [พฤ. 25 ธ.ค. 2557 - 12:59 น.] #50602 (53/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ นู๋โอปอ (2802) [ศ. 26 ธ.ค. 2557 - 01:24 น.] #50606 (54/109)

กฎ 2.4.1 และ 2.4.2 เป็นการช่วยบรรเทาผู้ตั้งประมูลครับ เจอผู้ชนะแล้วงอแงบ่อยๆ ถือว่าสมเหตุผลดีครับ แต่จะใช้ได้กับพระที่เข้าระบบมีบัตรรับรอง ได้กินป่าวๆ600 คนตั้งประมูลไม่เสียหายไม่เสียโอกาสครับ เพราะการตั้งประมูลมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว เห็นด้วยครับ


โดยคุณ prakit0112 (691) [ส. 27 ธ.ค. 2557 - 08:47 น.] #50611 (55/109)

G-pra
เว็บมาตรฐาน ครับ


โดยคุณ pumcha (2395) [ส. 27 ธ.ค. 2557 - 20:19 น.] #50614 (56/109)
โดยคุณ samunella (945) [อา. 28 ธ.ค. 2557 - 09:36 น.] #50615 (57/109)ถึงเวลาของผู้ตั้งประมูลแล้วครับพี่น้อง


โดยคุณ มารวยค่ะ (1715) [อา. 28 ธ.ค. 2557 - 11:10 น.] #50616 (58/109)ชัดเจน.......ตามนั้น
..........................
สวัสดีปี 2558 ทุกๆท่านนะคะ ขอให้หลวงพ่อคุ้มครอง เดินทางปลอดภัยทุกๆคนค่ะ


โดยคุณ chen25 (127) [อา. 28 ธ.ค. 2557 - 21:58 น.] #50618 (59/109)รับทราบครับ


โดยคุณ fairat (2044) [จ. 29 ธ.ค. 2557 - 10:41 น.] #50619 (60/109)
โดยคุณ terasak99 (5407) [จ. 29 ธ.ค. 2557 - 16:27 น.] #50621 (61/109)รับทราบครับ.


โดยคุณ pramoht (2047) [พ. 31 ธ.ค. 2557 - 14:52 น.] #50624 (62/109)

---2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องคืนเงินดังนี้
------- 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
------- 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
----------------------
ช่วยแนะนำเพิ่มเติม กฎข้อนี้หน่อยครับ นั่นหมายถึง ผู้ชนะประมูลให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระออกบัตร ปรกติ ก็จะรอให้บัตรออก แล้วค่อยโอนเงิน ก็จะประมาณ 5-7 วัน แสดงว่า จะต้องเข้ากฎ 2.4.2 ทั้งหมด หรือเปล่าครับ


โดยคุณ สัสดี57 (1394) [พฤ. 01 ม.ค. 2558 - 02:13 น.] #50626 (63/109)
โดยคุณ thawath (1668) [พฤ. 01 ม.ค. 2558 - 06:45 น.] #50628 (64/109)

ไม่เห็น มาตอบข้อซักถามซักข้อเลยครับ


โดยคุณ เวียงนนท์ (1867) [พฤ. 01 ม.ค. 2558 - 09:49 น.] #50630 (65/109)ค่านู้นค่านี่ ขึ้นทุกปี แต่ขอติหน่อยครับ การตรวจสอบพระ ของทาง จี
พระจะออกผลแท้ หรือ ไม่แท้ ทางจี มีแต่ได้กับได้
ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่า พระที่ส่งออกบัตรทุกองค์ ถ้าดูไม่ขาด ไม่รู้ที่
เอาง้าย ๆ ฝีมือคุณไม่ถึงของเนี่ยะ ผมว่าไม่ควรเก็บค่าอะไรนะครับ
เช่น ส่งไป 600 บาท ควรจะหักแค่ ค่าส่ง ems 100 บาทก็พอมังครับ
ด้วยความเคารพครับผม รวย รวย รวย รวย ครับ


โดยคุณ khonwan (772) [พฤ. 01 ม.ค. 2558 - 12:07 น.] #50631 (66/109)

รับทราบครับ ปีใหม่ 2558 เฮง ๆ รวย กันทุกท่านครับ


โดยคุณ moo_BPK (4722)(1) [พฤ. 01 ม.ค. 2558 - 15:51 น.] #50632 (67/109)

ดีครับผมว่าการหักเงิน คนที่ชอบเคาะแล้วไม่ค่อยรับผิดชอบอาศัยช่องว่างของกฏการประกันความพอใจ อย่างน้อยควรพิจารณาให้ดีๆก่อนเคาะดีกว่าครับ
เรื่องการออกบัตรถ้าสภาพล้างผิวผมว่าน่าจะคืนได้นะครับ ถ้าสภาพใช้ ไม่น่าจะใช้อ้างได้เพราะพิจารณาจากรูปน่าจะพิจารณาได้ง่ายกว่า


โดยคุณ (3) [พฤ. 01 ม.ค. 2558 - 19:19 น.] #50633 (68/109)
โดยคุณ พงศ์ไผ่เหลือง (1193) [พฤ. 01 ม.ค. 2558 - 19:20 น.] #50634 (69/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ grakjung (96) [พฤ. 01 ม.ค. 2558 - 21:33 น.] #50636 (70/109)

งงๆ กับ 2 ข้อนี้จังครับ
ข้อ 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
- ข้อ 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้


โดยคุณ พิชชากร (4053) [ศ. 02 ม.ค. 2558 - 19:27 น.] #50638 (71/109)
โดยคุณ ballpic (719) [ส. 03 ม.ค. 2558 - 01:28 น.] #50639 (72/109)

เคาะแล้วคืนหักเปอร์เซ็นต์ก็ดีครับผมโดนผู้ชนะประมูลคืนแบบไม่มีเหตุผลแถมเราให้feedbackสวยหรูไปแล้วแก้ไขfeedbackผู้ซื้อก็ไม่ได้ทั้งๆที่ไม่ได้ซื้อแต่สงสัยว่าถ้าพระองค์นั้นที่โดนคืนไม่ได้ส่งเข้าระบบตรวจสอบนี่แล้วโดนคืนพระจะสามารถหักไอ้ที่ว่า5%,10% ได้มั๊ยเนี่ย


โดยคุณ แต-สุโขทัย (2170) [ส. 03 ม.ค. 2558 - 13:54 น.] #50641 (73/109)

รับทราบครับ


โดยคุณ เก้ากระบี่เดี่ยว (125) [อา. 04 ม.ค. 2558 - 23:07 น.] #50645 (74/109)

ผมเจอกรณีปีที่ผ่านมา กับคุณ famai แจ้งประมูลว่ารับประกันเป็นพระแท้ หลังจากที่ผมประมูลได้ และส่งตรวจสอบ ปรากฏว่า พระไม่แท้ตามคำโมษณา คุณ famai อ้างสถาบันตาไม่ถึง ดูไม่ออก สุดท้ายทางเวปเคลียร์ให้(ผมรู้สึกดีมากกว่าเช่าพระตามแผงคับ ) แต่สิ่งที่ผมโดนคือ การรอโอนเงินคืนแบบไม่มีกำหนดเวลา เมลล์ไปก็ไม่ตอบ จนสุดท้ายติดต่อเองต้องอ้างจะใช้ช่องทางกฎหมาย จึงค่อยได้เงินคืนหลังจากนั้น 1 เดือน แต่ยังโดนแกล้งหักค่าโอน 200 ไม่จ่ายค่าตรวจสอบพระ 400 ตกลงเจ๊งอย่างเดียว แต่คุณ famai ลอยนวล ได้กิน 200 ฟรี โดยเวปไม่มีบทลงโทษ ยังสามารถค้าขาย หลอกลวงประเภท วัดใจต่อไปได้อีก หากทำกับหลาย ๆ คนกินฟรีที่ละ 200 จากลองเอาพระเก๊มาขาย ผมว่าก็ไม่ค่อยดีนะคับ
อยากถามมาตราการ บังคับสมาชิกมีมั้ยคับ หากเราต้องการสร้างมาตราฐานการซื้อ-ขายที่เป็นสถาบันที่มีคนยอมรับและเพื่อยกระดับวงการคับ


โดยคุณ โกวบ้อ (6457) [อา. 04 ม.ค. 2558 - 23:39 น.] #50646 (75/109)

เห็นด้วยครับ ท่านสมาชิกทั้งหลายจะได้ "คิดก่อนเคาะ อย่าเคาะก่อนคิดครับ".....


โดยคุณ satayu_l (1079) [จ. 05 ม.ค. 2558 - 13:18 น.] #50648 (76/109)

อ้างถึง ข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 สอบถามเป็นตัวอย่างดังนี้ครับ วันนี้(05.01.58)ผมชนะประมูล พรุ่งนี้(06.01.2558)ผมโอนเงิน มะรืนนี้(07.01.2558)ผมได้รับพระ เมื่อได้รับพระแล้วผมไม่พอใจ ส่งคืนผู้ตั้งประมูล กรณีนี้ผมจะถูกผู้ตั้งประมูลหัก 600.- หรือไม่ครับโดยคุณ khunmat (1204) [จ. 05 ม.ค. 2558 - 14:16 น.] #50649 (77/109)

อีก 1 เสียง เห็นด้วยกับคุณเทพดำเนิน.....
.......ข้อ 2.4 ต้องขยายความ(เป็นที่สุด)ครับ
รบกวน web master ด้วย

คิดว่าเพื่อนสมาชิกทั้งหมดไม่มีความเข้าใจนัยข้อนี้แน่นอน


โดยคุณ บารมีพรพรหม (1035)(1) [อ. 06 ม.ค. 2558 - 10:33 น.] #50658 (78/109)

ถาม****---2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องคืนเงินดังนี้

หมายถึง***..อันนึ้เข้าใจตรงกันว่า รับพระแล้วใน3วัน (กรณีมีบัตรแล้ว) ไม่พอใจส่งพระกลับ คืนเต็มใช่มั้ยครับผมถาม ------ 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้

หมายถึง**** ปิดประมูลปุ๊บ โอนไม่เกิน 3วัน ถึงที่สุดแล้วผู้ชนะประมูลไม่รับพระ ช่วยค่าบัตรเจ้าของพระ 600บาท ใช่มั้ยคับ

------- 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้

หมายถึง**** ปิดประมูลปุ๊บ โอนไม่เกิน 4-7วัน พระออกแท้หรือไม่แท้ ถึงที่สุดแล้วผู้ชนะประมูลไม่รับพระ ช่วยค่าบัตรเจ้าของพระ 600บาท แล้วยังต้องจ่ายค่าหััก% 5-10% ใช่มั้ยคับ
1.พระราคา 5000 บาทขึ้นไป หัก 10% คือ พระ 5000 บาท ต้องคืน ค่าตรวจสอบ 600+ ค่า%พระ 500 = 1100 เท่ากับว่า ต้องคืน 5000-1100 = 3900 ใช่มั้ยคับผม
2.พระราคา 10000 บาทขึ้นไป หัก 5% (แต่ขั่นต่ำคือ1000) จริงๆต้องใช้ว่าตั้งแต่ 20000 บาทขึ้นไปถึง5%ครับ คือ พระ 10000บาท (แต่ขั่นต่ำคือ1000อยู่ดี)ต้องคืน ค่าตรวจสอบ 600+ ค่า%พระ 1000 = 1600 เท่ากับว่า ต้องคืน 10000-1600 = 8400 ใช่มั้ยคับผม

สรุปว่า 5000 ขึ้นไป หัก10%
10000-19999 ขึ้นไป หัก1000 เพราะใช้กฎขั้นต่ำ 1000บาท สำหรับ 10000บาทขึ้นไป
20000 ขึ้นไป หัก 5%

ตามนี้ใช่มั้ยคับผม

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ร่วมประมูลคิดเสมอว่า " ดูพระให้ถูกใจก่อนครับ แล้วเมล์ถามข้อสงสัยทั้งหมดครับ เคาะเท่าที่ตัวเองจ่ายได้พอครับ ไม่ต้องหาเหตุผลว่า มีคนเคาะไล่ราคา หรืยยังไงคับ จ่ายได้เท่าที่กำลังเรามีครับ " เพราะกฎใหม่ ก็เพิ่มสิทธิ์ให้ผู็้ขายมากขึ้นนะคับผม
จะได้ไม่มีปัญหาทั้ง 2 ฝ่ายนะคับผม


โดยคุณ skylineyks (153) [อ. 06 ม.ค. 2558 - 12:43 น.] #50660 (79/109)
โดยคุณ KiTSEMA (1450) [อ. 06 ม.ค. 2558 - 14:41 น.] #50661 (80/109)

2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
**** ขอสอบถามเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ
1. คำว่า "หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล" ถ้าพระไม่ส่งออกบัตรอันนี้เข้าใจได้ครับ แต่ถ้าพระส่งออกบัตร จะให้โอนเงินชำระภายใน 3 วัน ให้นับจากหลังปิดประมูลหรือหลังจากผลการตรวจสอบออกครับภายใน 3 วันครับ ถึงจะเข้าในหลักเกณฑ์ข้อ 2.4.1 ครับ
2. คำว่า "ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้" หมายความว่าถ้าการประมูลครั้งนั้นไม่ได้ขอส่งพระเครื่องตรวจสอบ ก็ไม่สามารถหักเงิน 600 บาทได้ใช่ไหมครับ (หักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้)
จึงอยากขอคำอธิบายจาก webmaster เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ถ้าข้อ 2.4.1 เป็นอย่างไร ก็คงใช้ในข้อ 2.4.2 ในเกณฑ์เดียวกันครับ จะได้ไม่เกิดปัญหาในการตีความ
ขอบคุณมากครับ
กิจเสมา


โดยคุณ พ่อมดขาว (865) [อ. 06 ม.ค. 2558 - 18:28 น.] #50663 (81/109)

2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
@@@@@ ใช้ได้กับพระที่เข้าระบบตรวจสอบแล้วคือมีบัตรรับรองเรียบร้อยแล้ว @@@@@โดยคุณ พ่อมดขาว (865) [อ. 06 ม.ค. 2558 - 18:45 น.] #50664 (82/109)

????? เข้าใจง่ายๆ ถ้าพระมีบัตรรับรองของการันตรีแล้ว สามารถใช้กฏ 2.4.1 และ 2.4.2 ได้เลยครับ ?????
ส่วนพระที่ส่งออกบัตรใหม่ เมื่อบัตรออกแล้วผู้ชนะประมูลก็โอนเงินภายใน3วันเหมือนเดิมครับ


โดยคุณ เสี่ยบ่อวิน (40) [อ. 06 ม.ค. 2558 - 20:24 น.] #50666 (83/109)

พระที่มีบัตรรับรองของการันตีพระแล้ว ผมเช่าต่อมาข้างนอกประสงค์จะให้บริษัทการันตีพระตรวจสอบอีกครั้งผมจะต้องใช้กฏข้อไหนและใส่เงินไปเท่าไรครับ


โดยคุณ ict500 (858) [พ. 07 ม.ค. 2558 - 14:21 น.] #50668 (84/109)

webmasterไม่ตอบผมแก้ให้ตามนี้เลย
2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องคืนเงินดังนี้
------- 2.4.1 กรณีพระเครื่องมีบัตรแล้วและราคาปิดประมูล10000บาทขึ้นไปหากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่าย(ค่าโอนคืน ค่าส่งems ค่าประกันตามวงเงิน ค่าตั้งประมูลและค่าเสียเวลา) 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
กรณีส่งออกบัตร หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังการันตีแจ้งผลทางหน้าเวป ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
------- 2.4.2 กรณีพระเครื่องมีบัตรแล้วและราคาปิดประมูล10000บาทขึ้นไปหากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่าย(ค่าโอนคืน ค่าส่งems ค่าประกันตามวงเงิน ค่าตั้งประมูลและค่าเสียเวลา) 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
กรณีส่งออกบัตรหากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังการันตีแจ้งผลทางหน้าเวป ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
โดยคุณ ict500 (858) [พ. 07 ม.ค. 2558 - 14:44 น.] #50670 (85/109)

ออกกฎมากก็ต้องให้ชัดเจนกว่านี้ เช่นในเมื่อตั้งกฎว่าให้ผู้ปิดประมูลโอนภายใน7วัน (กรณีคืนพระ)ขัอ2.4.1 และ2.4.2 ก็ไม่ควรมาซอยเป็นโอน3วันหักอัตราหนึ่ง โอน4-7วันหักอัตราหนึ่งถ้าจะบีบให้โอนภายใน3วันก็ออกกฎ3วันไปเลย และการคืนพระน่าจะให้มันยุติธรรมและง่ายกว่านี้เช่น
1 กรณีมีบัตรแล้วกับไม่มีบัตรก็ควรจะหักค่าใช้จ่ายได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายเช่นกัน ไม่เช่นนั้นต่อไปก็คงมีแต่นำพระมาตั้งประมูลก่อนออกบัตร
2 การหักค่าใช้จ่ายกรณีคืนพระ ตัดประเด็น3วัน4-7วันทิ้งไปเลย จะโอน1หรือ7วันก็เป็นไปตามกฎไม่เกิน7วันอยู่แล้วนี่ การหักไม่ต้องเรื่องมาก เช่นจะมีบัตรแล้วหรือจะส่งออกบัตร ราคา5000บาทขึ้นไปก็หักค่าใช้จ่าย600 บาทเท่านั้นก็ดีถมแล้ว
ดีไหม


โดยคุณ ict500 (858) [พฤ. 08 ม.ค. 2558 - 15:00 น.] #50674 (86/109)

usernameผู้จัดการไปไหน ช่วยมาอธิบายหน่อยสิ
ไปอ่านมาใหม่กรณีส่งออกบัตรการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องคืนเงินดังนี้
------- 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้
------- 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้

6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
------- 6.3.1 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักได้เฉพาะค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 600 บาท
------- 6.3.2 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระเครื่องที่จะคืนได้


โดยคุณ อัศวิน_ระยอง (244)(1) [ส. 10 ม.ค. 2558 - 05:44 น.] #50681 (87/109)

สรุปว่ากฎระเบียบใหม่นี้มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ใช่นะครับ ดังนั้นจะมีผลบังคับใช้กับพระที่เริ่มตั้งประมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ใช่หรือไม่ หรือมีผลใช้บังค้บกับพระที่ปิดประมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558(น่าจะกรณีแรกมากกว่าเพราะเพราะกฎระเบียบน่าจะไม่มีผลย้อนหลังตามหลักสากลทั่วไป) จึงขอให้ทางเวปมาสเตอร์ตอบกรณีดังกล่าวนี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ


โดยคุณ GOLFchonburi (334)(2) [อา. 11 ม.ค. 2558 - 12:38 น.] #50691 (88/109)

แล้วข้อ6 พระราคาตำ่กว่า5,000 บาทผลออกมาว่าแท้แต่ไม่ออกบัตรแล้วจะทำอยางไรครับ
193 # 3อจ580107-283 EL688979569TH GOLFchonburi + (264729) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
ต้อมนครสวรรค์
*** เหรียญรัชกาลที่ 6 หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน ปี 2463 (โค๊ดศาลา) **
แล้วผลอย่างนี้โค๊ดแท้หรือเปล่าครับ


โดยคุณ mrchachaip (296) [พฤ. 15 ม.ค. 2558 - 12:34 น.] #50710 (89/109)

5.ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทต่อองค์
6.ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ (ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
7.ค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองพระเครื่อง 100 บาทต่อบัตร
8.ค่าธรรมเนียมการบรรจุและจัดส่งพระคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาทต่อครั้ง ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตราในกระทู้นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805 )
ค่าตรวจแพงมากๆครับ


โดยคุณ เฉื่อยลมโชย (76)(1) [อา. 18 ม.ค. 2558 - 11:13 น.] #50718 (90/109)

สอบถามครับ หากการประมูลแล้วราคาไม่ถึงขั้นต่ำแต่ปิดการประมูลโดยมีผู้ประมูล เช่น ผู้ตั้งราคาไว้ 200 บาท เพิ่มครั้งละ20 บาท มีการประมูลกัน2-3 ราย ได้ราคามาที่ 320 บาท แต่ราคาไม่ถึงขั้นต่ำ เมื่อหมดเวลา ผลจะเป็นอย่างไรครับ


โดยคุณ ท่านมหา (721) [จ. 19 ม.ค. 2558 - 13:45 น.] #50722 (91/109)

ช่วยชี้แจงความชัดเจนกฎข้อ 2.4.1 ด้วยครับ ผู้ประมูลไม่เคยเจออย่างนี้ เช่าพระไม่ถูกใจส่งคืนก็ถูกหักเงิน ไม่มีใครยอมเสียเงิน เสียเวลาโอนไปโอนมาหรอกครับ ถ้าเช่าเล่นๆ


โดยคุณ (3) [จ. 19 ม.ค. 2558 - 13:45 น.] #50723 (92/109)
โดยคุณ อาศิรา (2267) [พฤ. 22 ม.ค. 2558 - 09:41 น.] #50741 (93/109)
โดยคุณ kornnuphan (0) [พฤ. 22 ม.ค. 2558 - 16:13 น.] #50744 (94/109)

ครับผม เนื้อหาเยอะมาก


โดยคุณ โหน่งระยอง (152)(1) [พฤ. 22 ม.ค. 2558 - 18:20 น.] #50746 (95/109)

รับทราบครับ
ข้อที่สงสัย และข้อที่ควรปรับปรุง เพื่อนสมาชิกได้เสนอแนะนำหมดแล้ว
ขอบคุณครับ


โดยคุณ Athapong95 (48)(2) [พ. 28 ม.ค. 2558 - 13:12 น.] #50767 (96/109)

รับทราบครับ ผมเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่เห็นข้อบกพร่อง แต่เท่าที่เห็นขอชื่นชมครับที่ทำให้คนรักวัตถุมงคลมีช่องทางพบกันได้อย่างสบายใจ. ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ Athapong95 (48)(2) [พ. 28 ม.ค. 2558 - 13:13 น.] #50768 (97/109)

รับทราบครับ ผมเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่เห็นข้อบกพร่อง แต่เท่าที่เห็นขอชื่นชมครับที่ทำให้คนรักวัตถุมงคลมีช่องทางพบกันได้อย่างสบายใจ. ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ oadkabb (86) [พฤ. 29 ม.ค. 2558 - 11:38 น.] #50773 (98/109)

รับทราบครับ ถึงรายละเอียดจะเยอะ แต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกจริงๆครับ


โดยคุณ พิศรุษ (3446) [อา. 08 ก.พ. 2558 - 20:23 น.] #50875 (99/109)

รับทราบครับ ชัดเจนครับผม


โดยคุณ penpathum (6394)  [อ. 17 ก.พ. 2558 - 06:30 น.] #50924 (100/109)

Web master ออกกฎกติกามาแล้วบังคับใฃ้แล้ว มีปัญหาไม่ชัดไม่เคลียร์ ต้องรีบออกมาอธิบายให้ชัดเจนเพราะตอนนี้มีปัญหามาก ไม่ใช่ให้สมาชิกมาตีความกันเอง โดยเฉพาะข้อ 2.4.1,2.4.2 ครับ


โดยคุณ kon-88 (2269) [พฤ. 05 มี.ค. 2558 - 12:05 น.] #51028 (101/109)

ข้อ6 พระราคาตำ่กว่า5,000 บาทผลออกมาว่าแท้แต่ไม่ออกบัตรแล้วจะทำอยางไรกันครับ ถ้าคืนพระค่าใช้จ่ายว่ากันอย่างไร


48 # 3อจ580227-121 EL970907162TH kon-88 + ชานนท์53 (272439) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ พิมพ์เจริญพรบนตัวหนังสือตรง เนื้อทองแดง ปี 2536 จ.นครราชสีมา (ไม่ตัดขอบ) ***โดยคุณ kon-88 (2269) [พฤ. 05 มี.ค. 2558 - 12:18 น.] #51029 (102/109)

g-pra ควรเพิ่มความชัดเจนในกรณี้นี้ให้สมาชิกด้วยครับ


โดยคุณ virachart95 (3171) [จ. 30 มี.ค. 2558 - 11:03 น.] #51312 (103/109)

ข้อ 2.4.1,2.4.2 , 2.4.3 ไม่ค่อยช่วยเหลือผู้ตั้งประมูล ที่ พระราคาต่ำกว่า 5000 เลยครับ หรือเคาะไปแล้วแต่ดันมาไม่ชอบ หลังจากที่ชนะไปแล้ว ตินู้นนี่ มาขอส่วนลด ไม่ยอมดูให้ดีก่อนเคาะ สรุปคนขายก็ต้องยอม ไปตามระเบียบ ปัญหาการคืนพระ หรือเคาะเล่นๆ ก็ยังคงอยู่ เหมือนเดิม


โดยคุณ jeerawat80 (17) [พฤ. 09 เม.ย. 2558 - 22:53 น.] #51406 (104/109)

Acknowledge krab.


โดยคุณ patter168 (30) [พ. 03 มิ.ย. 2558 - 15:09 น.] #51649 (105/109)

ดีครับ ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ ศุภกฤต (0) [ส. 06 มิ.ย. 2558 - 15:22 น.] #51685 (106/109)

นัองใหม่รับทราบครับ


โดยคุณ prasitjaemjan (216)(1) [พฤ. 02 ก.ค. 2558 - 07:42 น.] #51968 (107/109)

รับทราบครับ แต่ตอนนี้ผมกำลังโดนประเด็นส่งพระมาให้ผมทางไปรษณีย์แต่พระไม่ตรงตามภาพที่ผู้เปิดประมูลไว้ แต่ผมต้องมาเสียค่าส่งพระกลับ เสียเวลา เสียความรู้สึก และเสียโอกาส ครับ


โดยคุณ Sangaworawong (9)(3) [พฤ. 08 ต.ค. 2558 - 17:25 น.] #52574 (108/109)
โดยคุณ คุณเอ๋ (14) [จ. 16 พ.ย. 2558 - 13:42 น.] #52750 (109/109)

รับทราบครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM