ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ # 2


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- จากกระทู้ การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=820
- กระทู้ เปิดให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทอง http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=895
- กระทู้ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=896

- ดังนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ คือวันที่ 1 เม.ย. 2558 ท่านสมาชิกที่ตั้งประมูลพระเครื่องพร้อมกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์ฯจะต้องปฏิบัติตามกฏกติกาข้างต้น ดังนี้

..... 1. กรอบทองหรือทองทั้งเก่า-ใหม่ หากตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว สามารถขายพร้อมเอกสารระบุเปอร์เซ็นต์ทองได้ตามปกติทุกเปอร์เซ็นต์ทอง
..... 2. กรอบทองเก่าหรือพระเครื่องเลี่ยมทองเก่า หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขาย ** เมื่อผลการตรวจสอบกรอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึง 75% ผู้ตั้งประมูลจะต้องให้ส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาท โดยผู้ชนะประมูลสามารถลดจากเงินค่าพระเครื่องที่จะโอนได้ หรือผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับพระเครื่องที่ชนะประมูลองค์นั้นๆได้ ( ปรับปรุงเพิ่มเติมในกฏข้อที่ 7 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( เก่า ))
..... 3. กรอบทองใหม่ หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขาย ** เมื่อผู้ซื้อได้นำทองไปตรวจสอบแล้วพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อดังนี้ ชดเชยค่าตรวจสอบทอง 500 บาท + ชดเชยค่าเสียหายเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเท่ากับ 75% ของราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบันและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ ( กฏข้อที่ 5 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( ใหม่)) และถูกพักการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามกฏกติกา
..... 4. การตั้งประมูลกรอบทองใหม่ หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนตั้งประมูล ** เมื่อผู้ประมูลได้ประสงค์ให้ผู้ขายส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองที่สถาบันการันตีพระ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนเงินค่ากรอบทอง + ค่าเข้าระบบ 100 บาท ( ปรับปรุงปี 2559 ) + ค่าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้วจะต้องส่งกรอบทอง+ค่าเข้าระบบ+ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองและค่าจัดส่งคืน 300 บาทมายังสถาบันการันตีพระ หากผลการตรวจสอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ตั้งประมูลจะต้องชดเชยส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาทพร้อมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 300 บาทคืนผู้ชนะประมูล( ปรับปรุงปี 2559 ) หรือผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับกรอบทองที่ชนะประมูลนั้นได้ โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องโดยเงินทั้งหมดคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังจากได้รับการปฏิเสธ ( ปรับปรุงเพิ่มเติมในกฏข้อที่ 7 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( เก่า ))และถูกพักการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามกฏกติกา


- จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- เว็บไซต์การันตีพระ- ชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดข้อที่ 4.กรณีตั้งประมูลขายกรอบทองบนกระดานประมูล ( 1/4/58 )

- จากกฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2558 http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=879
- ข้อที่ 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php

- การตั้งประมูลกรอบทองให้ใช้กฏกติกาการประมูลพระเครื่อง 5000 บาทได้
- หากกรอบทองปิดประมูลราคาไม่เกิน 5000 บาทให้โอนเงินค่ากรอบทอง+ค่าธรรมเนียมเข้าระบบ 100 บาท+ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งคืน 100 บาท รวมเป็น 300 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อนตามรายละเอียดข้างต้น ( ปรับปรุง 14/1/59 )
- หากกรอบทองปิดประมูลราคาตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ให้ใช้สิทธิ์แจ้งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนการโอนเงินได้ แต่ต้องแจ้งภายใน 24 ชม หลังปิดประมูล โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งกรอบทอง+ค่าธรรมเนียมเข้าระบบ 100 บาท + ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งคืน 100 บาท รวมเป็น 300 บาทไปที่สถาบันการันตีพระ เหมือนชนะประมูลรายการประมูลพระเครื่องปกติ ( ปรับปรุง 14/1/59 )
- กรณีผลการตรวจสอบถูกต้องตามผู้ตั้งประมูลแจ้ง หากผู้ชนะประมูลปฏิเสธหรือไม่โอนเงิน ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งทองเข้าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 300 บาทให้ผู้ตั้งประมูล ( ปรับปรุง 14/1/59 )

โดยคุณ webmaster3 [อ. 31 มี.ค. 2558 - 11:29 น.]โดยคุณ wichean15 (5587) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 11:45 น.] #51319 (1/32)

ยอดเยี่ยมครับ


โดยคุณ polsattahip (966) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 12:45 น.] #51320 (2/32)

ยอดเยี่ยมครับ สนับสนุน ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค


โดยคุณ bunpot (2926) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 14:52 น.] #51322 (3/32)
โดยคุณ RONADO (9928) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 14:56 น.] #51323 (4/32)
โดยคุณ พรของแม่ (587) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 15:25 น.] #51324 (5/32)
โดยคุณ รักษ์ลายคราม (436) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 15:32 น.] #51325 (6/32)

เห็นด้วยเป็นที่สุดครับ


โดยคุณ pikkared (1704) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 16:12 น.] #51327 (7/32)

ปกติใช้เวลาตรวจสอบเปอร์เซ็นทองอย่างเดียว ประมาณกี่วันครับ ผมส่งเข้าสำนักงานไปร่วมอาทิตย์เช็คหน้าเว็ปยังไม่เห็นมีผลออกเลย ปกติใช้เวลาประมาณกี่วันครับ

ตอบโดย webmaster 1/4/58

- ระยะเวลาตรวจสอบ 2 วันทำการ เช่น ส่งวันจันทร์ รับได้วันพุธ
- ไม่มีการแจ้งผลทางหน้าเว็บฯ สามารถรับได้ตามกำหนดที่เคาน์เตอร์ชั้น 5 สถาบันการันตีพระครับ


โดยคุณ pikkared (1704) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 16:12 น.] #51328 (8/32)

ปกติใช้เวลาตรวจสอบเปอร์เซ็นทองอย่างเดียว ประมาณกี่วันครับ ผมส่งเข้าสำนักงานไปร่วมอาทิตย์เช็คหน้าเว็ปยังไม่เห็นมีผลออกเลย ปกติใช้เวลาประมาณกี่วันครับ


โดยคุณ heng9999 (2301) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 16:52 น.] #51329 (9/32)

สุดยอดครับ


โดยคุณ jungjung (1354) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 18:59 น.] #51330 (10/32)

ข้อที่. 4. ผู้ชนะประมูลต้องโอนเงินทั้งหมดก่อน.น่าจะเปลี่ยนเป็นให้ผู้ตั้งประมูลส่งทองตรวจสอบก่อน. หลังทราบผล. ค่อยโอน. เพื่อตัดปัญหา. การคืนเงินภายหลัง. หากทองต่ำกว่า. 75% หาก ผู้ชนะยินดีรับทองก็ จ่ายเงินโดยหัก เงินตามกฎแล้วโอนให้ผู้ตั้งประมูล. หากไม่รับ. ก็แจ้งยกเลิก. ทาง จีพระก็ส่งทองคืนผู้ตั้ง. หาก%ทองถูกต้อง. ผู้ชนะต้องโอนเงินให้ผู้ตั้งภายใน 3 วัน. หากปฎิเสธการรับหรือไม่ยอมโอนให้. พักการใช้งานผู้ชนะ. แบบนี้น่าจะดีนะครับ.

ตอบโดย webmaster 1/4/58

- จากกฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2558 http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=879
- ข้อที่ 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php

- ให้ใช้กฏกติกาการประมูลพระเครื่อง 5000 บาทได้ครับ
- หากกรอบทองปิดประมูลราคาไม่เกิน 5000 บาทให้โอนเงินค่ากรอบทอง+ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองและค่าจัดส่งคืน 200 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อนตามรายละเอียดข้างต้น
- หากกรอบทองปิดประมูลราคาตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ให้ใช้สิทธิ์แจ้งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนการโอนเงินได้ แต่ต้องแจ้งภายใน 24 ชม หลังปิดประมูลเช่นกัน โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งกรอบทอง + ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองและค่าจัดส่งคืน 200 บาทไปที่สถาบันการันตีพระ เหมือนชนะประมูลรายการประมูลพระเครื่องได้ครับ
- กรณีผลการตรวจสอบถูกต้องตามผู้ตั้งประมูลแจ้ง หากผู้ชนะประมูลปฏิเสธหรือไม่โอนเงิน ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 200 บาทให้ผู้ตั้งประมูล


โดยคุณ โชค2529 (269)(1) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 18:59 น.] #51331 (11/32)

75% ของทอง ร้อยเปอร์เซนต์
หรือ
75% ของทองรูปพรรณ (96.5%) = 72.38%
ครับ

ตอบโดย webmaster 1/4/58

75% ของทอง ร้อยเปอร์เซนต์ครับ


โดยคุณ momotaroa (1446) [พ. 01 เม.ย. 2558 - 09:47 น.] #51334 (12/32)
โดยคุณ pikkared (1704) [พ. 01 เม.ย. 2558 - 12:24 น.] #51341 (13/32)

ตอบโดย webmaster 1/4/58

- ระยะเวลาตรวจสอบ 2 วันทำการ เช่น ส่งวันจันทร์ รับได้วันพุธรบกวนทางเวปช่วยตรวจสอบด้วยครับ ผมจัดส่งพระเข้าไปตรวจเปอร์เซ็นทองตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้ว ผ่านมาเกือบอาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับพระคืน เมล์เข้าสนง ก็เงียบหายไป

ตอบโดย webmaster 2/4/58

ได้สอบถามทางสถาบันฯให้แล้ว ผลตรวจสอบเสร็จแล้วรอส่งกลับคืนพร้อมพระเครื่องที่ส่งตรวจสอบครับ


โดยคุณ Nunthawat (1787) [พ. 01 เม.ย. 2558 - 15:21 น.] #51342 (14/32)

รับทราบครับ


โดยคุณ อิคคิวซัง1978 (438) [พ. 01 เม.ย. 2558 - 20:56 น.] #51345 (15/32)

ในกรณีนี้ครับคือว่าพระได้ปิดประมูลก่อน 1เมษายน แต่กรอบพระยังไม่ส่งมาให้ผม ทางผู้ประมูลต้องรับผิดชอบหรือป่าวครับ

ตอบโดย webmaster 2/4/58

เริ่มในรายการที่ปิดประมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 ครับ


โดยคุณ vichol2551 (1791) [พฤ. 02 เม.ย. 2558 - 09:35 น.] #51347 (16/32)

สุดยอดครับ


โดยคุณ ร่มเย็น09 (2538) [พฤ. 02 เม.ย. 2558 - 20:17 น.] #51351 (17/32)

กรณีส่งพระในรายการประมูลที่มีเลี่ยมทองต้องใส่เงินค่าตรวจสอบเท่าไรครับ จากปกติ 600บาท

ตอบโดย webmaster 2/4/58

+ 100 บาทครับ


โดยคุณ Chayk (669) [พฤ. 02 เม.ย. 2558 - 22:47 น.] #51352 (18/32)

รบกวนช่วยสรุปให้หน่อยครับ
1. พระเครื่องพร้อมกรอบทอง ที่ยังไม่มีบัตร
1.1 ราคาตำ่กว่า 5000
1.2 ราคาตั้งแต่ 5000 ขึ้นไป
1.3 ราคาตั้งแต่ 10000 บาทขึ้นไป
2. พระเครื่องที่มีบัตรรับรอง แต่ยังไม่ได้ตรวจ%ทอง ถ้าขอออกบัตรใหม่
2.1 ราคาตำ่กว่า 10000
2.2 ราคาตั้งแต่ 10000 ขึ้นไป
3. กรอบทองอย่างเดียว
แต่ละรายการ ผู้ชนะประมูล ต้องโอนก่อน โอนหลัง ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายค่าตรวจสอบ ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ


โดยคุณ พรพระกรุ (373)(1) [ส. 04 เม.ย. 2558 - 12:05 น.] #51360 (19/32)

ขอสอบถามหน่อยครับ ..... 3. กรอบทองใหม่ หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขาย ** เมื่อผู้ซื้อได้นำทองไปตรวจสอบแล้วพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อดังนี้ ชดเชยค่าตรวจสอบทอง 500 บาท + ชดเชยค่าเสียหายเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเท่ากับ 75% ของราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบันและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ ( กฏข้อที่ 5 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( ใหม่)) และถูกพักการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามกฏกติกา
**ซึ่งก็คือต้องชดเชยตามข้อที่ 5.หากผู้ซื้อได้นำทองไปตรวจสอบแล้วพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อดังนี้ ชดเชยค่าตรวจสอบทอง 500 บาท + ชดเชยค่าเสียหายเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเท่ากับ 75% ของราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบันและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ
......ตัวอย่างเช่น กรอบทองน้ำหนัก 3 กรัม ตรวจสอบพบทองเพึยง 70% (ราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณ 18000 บาทต่อทอง 15.2 กรัม ) ขั้นตอนแรกคำนวณโดยบาทละ 18000 หารด้วย 15.2 เท่ากับราคา 1184 บาทต่อกรัม ทองจำนวน 3 กรัม ราคาเท่ากับ 1184x3 = 3552 บาท จ่ายชดเชย 75%ของ 3552 บาท เท่ากับ 2664 บาท รวมกับค่าตรวจสอบทอง 500 บาท ฉะนั้นผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดให้ผู้ซื้อเป็นเงิน 3164 บาทและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ
****ขอถามว่าทำไมถึงให้ชดเชยสูงจังเลยครับทอง3กรัมต้องชดเชยถึง3164บาท ซึ่งก็น่าจะทำให้ผู้ขายได้เงินค่าทอง3กรัมยังไงก็คงไม่เกิน2000บาทอย่างงี้คนขายไม่ขาดทุนหรือครับและถ้าคนขายไม่ต้องการชดเชยเงินแต่ขอคืนเงินให้ผู้ซื้อและขอกรอบคืนจะได้ไหมครับ เพราะถ้าชดเชยเงินไปแถมกรอบยังตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้ออีกอย่างงี้แย่เลยครับ
*****และข้อนี้แตกต่างกับการขายกรอบทองข้ออื่นยังไงครับถึงไม่สามารถใช้กฎ%ละ25บาทได้ครับ
พึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับยังไม่ค่อยเข้าใจกติกามากนักแต่ก็จะปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัดครับโดยคุณ จอสพระเครื่อง (182)(1) [อา. 05 เม.ย. 2558 - 16:41 น.] #51367 (20/32)

ผมเพิ่งเจอกับตัวเองเลยครับ กรอบทองปลอม กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ แล้วจะนำเสนอเพื่อนสมาชิกทุุกท่าน เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว


โดยคุณ tanaphat (659) [อา. 05 เม.ย. 2558 - 20:24 น.] #51368 (21/32)

เห็นด้วยครับ ผู้ขายกรอบทองควรมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องเปอร์ของกรอบทอง


โดยคุณ artseetong999 (768)(4) [อ. 07 เม.ย. 2558 - 12:15 น.] #51376 (22/32)

55 # 3อจ580403-132 EN092234565TH naenaldo + (276896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
artseetong999
*** พระพุทธชินราชซุ้มข้างขีด กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(580220-153) (G 59%)***

รายการนี้ปิดประมูลไป7010บาทครับ แล้วผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินให้จำนวนเท่าไหร่ครับ.....((พระมีบัตรรับรองพระแล้ว และให้ออกบัตรใหม่ครับ และตรวจสอบเปอร์เซ็นทองครับ ขอบคุณมากๆๆครับ

ตอบโดย webmaster 7/4/58

จากรูปในกระทู้กรอบประมาณ 2 กรัม เปอร์เซ็นต์ทองต่ำลง 16% คิดกรัมละ 25 บาท เท่ากับ 2x16x25 เท่ากับส่วนลดทอง 800 บาท ผู้ชนะต้องโอนเงิน 6210 บาทครับ


โดยคุณ memories (1653) [อ. 07 เม.ย. 2558 - 17:12 น.] #51379 (23/32)

55 # 3อจ580403-132 EN092234565TH naenaldo + (276896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์ 
artseetong999
*** พระพุทธชินราชซุ้มข้างขีด กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(580220-153) (G 59%)***

รายการนี้ปิดประมูลไป7010บาทครับ แล้วผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินให้จำนวนเท่าไหร่ครับ.....((พระมีบัตรรับรองพระแล้ว และให้ออกบัตรใหม่ครับ และตรวจสอบเปอร์เซ็นทองครับ ขอบคุณมากๆๆครับ

ตอบโดย webmaster 7/4/58

จากรูปในกระทู้กรอบประมาณ 2 กรัม เปอร์เซ็นต์ทองต่ำลง 16% คิดกรัมละ 25 บาท เท่ากับ 2x16x25 เท่ากับส่วนลดทอง 800 บาท ผู้ชนะต้องโอนเงิน 6210 บาทครับ

### รายการนี้พระมีบัตรแล้ว ส่งเปลี่ยนบัตรใหม่ ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายค่าบัตรเพิ่ม 200 บาท รวมเป็น 6,410 บาท มิใช่หรือครับ .!?????

ตอบโดย webmaster 7/4/58

ถูกต้องแล้วครับ ค่าพระพร้อมกรอบทองที่ต้องโอน 6210 บาท + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็นเงินชำระสุทธิ 6,410 บาทครับ


โดยคุณ artseetong999 (768)(4) [พ. 08 เม.ย. 2558 - 09:38 น.] #51383 (24/32)

55 # 3อจ580403-132 EN092234565TH naenaldo + (276896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
artseetong999
*** พระพุทธชินราชซุ้มข้างขีด กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(580220-153) (G 59%)***

รายการนี้ปิดประมูลไป7010บาทครับ แล้วผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินให้จำนวนเท่าไหร่ครับ.....((พระมีบัตรรับรองพระแล้ว และให้ออกบัตรใหม่ครับ และตรวจสอบเปอร์เซ็นทองครับ ขอบคุณมากๆๆครับ

ตอบโดย webmaster 7/4/58

จากรูปในกระทู้กรอบประมาณ 2 กรัม เปอร์เซ็นต์ทองต่ำลง 16% คิดกรัมละ 25 บาท เท่ากับ 2x16x25 เท่ากับส่วนลดทอง 800 บาท ผู้ชนะต้องโอนเงิน 6210 บาทครับ

### รายการนี้พระมีบัตรแล้ว ส่งเปลี่ยนบัตรใหม่ ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายค่าบัตรเพิ่ม 200 บาท รวมเป็น 6,410 บาท มิใช่หรือครับ .!?????

ตอบโดย webmaster 7/4/58

ถูกต้องแล้วครับ ค่าพระพร้อมกรอบทองที่ต้องโอน 6210 บาท + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็นเงินชำระสุทธิ 6,410 บาทครับ
...และในกรณีนี้ ผู้ซื้อไม่รับพระเครื่อง ทางผู้ซื้อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร เท่าไหร่ ให้แก่ทางผู้ขายหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ artseetong999 (768)(4) [พ. 08 เม.ย. 2558 - 21:36 น.] #51393 (25/32)

55 # 3อจ580403-132 EN092234565TH naenaldo + (276896) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้สามารถออกบัตรได้ 1 องค์
artseetong999
*** พระพุทธชินราชซุ้มข้างขีด กรุวัดจุฬามณี เนื้อดิน จ.พิษณุโลก (สภาพใช้)(580220-153) (G 59%)***

รายการนี้ปิดประมูลไป7010บาทครับ แล้วผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินให้จำนวนเท่าไหร่ครับ.....((พระมีบัตรรับรองพระแล้ว และให้ออกบัตรใหม่ครับ และตรวจสอบเปอร์เซ็นทองครับ ขอบคุณมากๆๆครับ

ตอบโดย webmaster 7/4/58

จากรูปในกระทู้กรอบประมาณ 2 กรัม เปอร์เซ็นต์ทองต่ำลง 16% คิดกรัมละ 25 บาท เท่ากับ 2x16x25 เท่ากับส่วนลดทอง 800 บาท ผู้ชนะต้องโอนเงิน 6210 บาทครับ


*****สอบถามครับ.และในกรณีนี้ ผู้ซื้อไม่รับพระเครื่อง ทางผู้ซื้อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร เท่าไหร่ ให้แก่ทางผู้ขายหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ ****

ตอบโดย webmaster 10/4/58

ในกรณีนี้เป็นกรอบนำเลี่ยมใหม่ เมื่อผู้ซื้อไม่รับ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆครับ เว้นแต่เป็นเลี่ยมเดิมหากผู้ตั้งให้ส่วนลดแล้วผู้ซื้อยังไม่รับพระ จะต้องจ่ายค่าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง + ค่าใช้จ่ายจริงที่ผู้ตั้งจ่ายครับ


โดยคุณ aotaung (852)(1) [ส. 11 เม.ย. 2558 - 10:32 น.] #51418 (26/32)

ออกกฏในเวปเลยครับ กรณีขายกรอบทองมีใบรับประกันเปอร์เซนต์ด้วย จะกี่ปอร์เซ็นต์ก็ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจ


โดยคุณ lingling (1637)(1) [อ. 14 เม.ย. 2558 - 07:54 น.] #51430 (27/32)

ประมูลพระเลี่ยมทองได้ แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าพระเลี่ยมทององค์นั้นมีน้ำหนักกรอบทองเท่าไหร่ครับ ต้องแกะกรอบออกมาชั่งด้วยหรือเปล่า


โดยคุณ gitsada_19 (575) [ศ. 17 เม.ย. 2558 - 22:56 น.] #51446 (28/32)

น่าจะบอกด้วยนะครับว่าทองเรากี่กรัม จะได้คำนวณถูก


โดยคุณ อ๊อดจ้า (910) [ศ. 22 พ.ค. 2558 - 15:13 น.] #51593 (29/32)http://www2.g-pra.com/auction/view.php?aid=13833992

ด้วยความเคารพ แล้วจะทราบได้อย่างไร ว่าผลการตรวจสอบออกแล้ว และผลเป็นอย่างไร ครับ ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบด้วย


โดยคุณ ลูกลุงรูญ (1007) [พฤ. 28 พ.ค. 2558 - 15:35 น.] #51618 (30/32)

สอบถามครับ
1. ในกรณีทีี่ผู้ตั้งประมูลกรอบทอง แจ้งว่า ทอง 63 - 68 % ต้องส่งกรอบทองไปตรวจสอบ % ทองหรือไม่ครับ (ผู้ตั้งประมูลแจ้งว่าไม่ต้องส่ง เพราะแจ้งไว้ในกระทู้แล้ว)
2.หากเป็นลักษณะเช่นนี้ หากเราพระไปเลี่ยม แล้วลงตั้งประมูล (ทั้งพระ +ทอง) โดยแจ้งในกระทู้ที่ตั้งประมูล ถึง % ในกรณีข้อ 1 (พระมีบัตรอยู้แล้ว) จะผิดกฏ หรือไม่ อย่างไรครับ


โดยคุณ ศุภกฤต (0) [ส. 06 มิ.ย. 2558 - 15:01 น.] #51680 (31/32)

รับทราบครับ


โดยคุณ mekin (1504) [พ. 08 ก.ค. 2558 - 16:00 น.] #52127 (32/32)

คำถามของท่าน ลูกลุงรูญ ผมรอฟังคำตอบจาก Webmaster มาหลายวันยังไม่เห็นมาตอบเลยครับ ตอนนี้ผู้ตั้งประมูลใช้วิธีนี้เยอะมาก แจ้งไว้เลยในกระทู้ตั้งประมูลว่าทอง 60% กว่าๆ ในส่วนตัวผมคิดว่าผู้ตั้งประมูลแจ้งไว้แบบนี้ถูกต้องแล้วครัีบ ถ้าส่งออกบัตรระบุเปอร์เซ็นต์ทอง ต่ำกว่า 75% ก็ไม่จำเป็นต้องไปชดเชยค่าเปอร์เซ็นต์ทองเพราะผลออกมาตรงกับที่ประกาศไว้ตอนที่ลงประมูล ไม่ได้หลอกลวงแต่อย่างใด ผมเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ ท่านwebmaster ท่านช่วยมาตอบคำถามนี้ทีครับ
ด้วยความเคารพขอบคุณครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM